تحلیلی بر اثرات اقتصادی حمل و نقل در شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

چکیده

بخش حمل و نقل شهری یکی از بخشهایی است که علاوه بر اثر مستقیم آن بر رشد اقتصادی، در توسعه و رشد سایر بخش های اقتصاد شهری نقش بسزایی دارد به گونه ای که در شهرهای کشورهای در حال توسعه اغلب بین 15 تا 25 درصد بودجه، بین 8 تا 16 درصد درآمد خانوارها و بیش از 33 درصد سرمایه گذاری ها در زیرساخت های شهری در بخش حمل و نقل صورت می گیرد. هر چقدر حمل و نقل تأثیر مثبت و فزاینده‌ای بر اقتصاد شهری داشته باشد دارای تأثیرات منفی از جمله افزایش هزینه‌های ناشی از آلودگی زیست محیطی شهر، هزینه های ناشی از تصادفات و همچنین هزینه های ناشی از اتلاف سوخت می باشد بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل جایگاه حمل و نقل بر اقتصاد شهری و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و داده های واقعی مستخرج از منابع سازمانی در شهر گرگان صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که هر روزه حدود 107465 لیتر بنزین بالغ بر2/75 میلیارد ریال از منابع ملی هدر می رود. همچنین هزینه های حاصل از تصادفات خسارتی معادل 9/2 میلیارد ریال در سال می باشد. حمل و نقل شهری سالانه 40583 کیلوگرم انواع آلاینده های زیست محیطی تولید می کند از سوی دیگر در بخش حمل و نقل در شهر گرگان تعداد 18678 نفر اشتغال دارند. در نهایت توسعه حمل و نقل عمومی در شهر گرگان توانسته است تا 16% باعث کاهش هزینه های ماهانه اقشار کم درآمد شود.

کلیدواژه‌ها


-استادی جعفری، م.، رصافی، ا.ع.، (1392)، "ارزیابی سیاست­های توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده از مدل­های سیستم پویایی مطالعه موردی شهر مشهد"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31.
-بشردوست، ا.، شجاعی، م.ر. و منصوری، م.، (1390)، "برنامه­ریزی کمی راهبردی و ارایه راهکارهای بهبود جایگاه علامت تجاری با استفاده از ماتریس “QSPM­، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره11.
-تندیسه، م.، رضایی، م.ر.، (1392)، "برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی شهر مشهد"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال پنجم، شماره اول.
-صفایی پور، م.، روزبه، ح.، (1392)، "هویت و توسعه پایدار محله ای در شهر شیراز مورد: محله­ی فخرآباد، جغرافیا و توسعه"، شماره 31 .
-عامری، م.، عباسپور، م.، کاظمی، ر.ا.، زاهد، ف.، (1390)، "ارایه الگویی جهت جلب مشارکت مردم در طرح­های توسعه پایدار حمل و نقل زمینی، علوم و تکنولوژی محیط زیست"، دوره سیزدهم، شماره 2.
-بختیاری، پ.، استادی جعفری، م.، کرمرودی، م. و حبیبیان، م.، (1388)، "جایگاه انرژی­های تجدیدپذیر در نظریه حمل و نقل پایدار مسافر"­، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره12.
-جهان شاهی، م.ح.، (1387)، "توسعه پایدار شهری بر پایه حمل و نقل عمومی"، فصلنامه جستارهای شهرسازی.
-مهرگان، ن.، دهقانی، ه.، (1389)، "تخمین اثر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل بر توزیع درآمد در ایران"، پژوهش­های حمل و نقل، سال هفتم، شماره چهارم.
-بابازاده، م.، (1388)، "تأثیر سرمایه­گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، پژوهش­های بازرگانی، شماره 50.
-شاه شجاعی، ع.، (1375)، "نگاهی به فقر روستایی"، ماهنامه علمی توسعه روستایی و ترویج کشاورزی،
شماره 190 و 191.
 
 
-سالنامه آماری سال 1390 شهرستان گرگان.
-موسی زاده، ح.، بزی خدارحم، میرکتولی، ج.، فرخ زاد، م.، (1394)، "نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان، کنگره جغرافیای سیاسی شهر"، تهران.
-محمودی، ع.، کشاورز حداد، غ.ر. و فقیه جویباری، م.، (1384)، "تحلیل اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک داده ستانده"، پژوهشنامه بازرگانی.
-نظریان، ا.، معصومی، م.ت. و ملکی نظام آباد، ر.، (1388)، "شهر پایدار با تأکید بر استراتژی­های مدیریت حمل و نقل شهری و کاهش ترافیک با نگاهی به کلانشهر تهران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال ششم، شماره 23.
-سلطانی، ع.، فلاح منشادی، ا.، (1391)، "یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار، کلانشهر شیراز"، فصلنامه مطالعات شهری،
شماره پنجم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-UNEO, (2011), “Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication A Synthesis for Policy Makers”.
 
-Hutchison, R., (2010), “Encyclopedia of Urban Studies, SAGE Publications”.
 
-Hine, J., (2000), “Integration, integration, Planning for sustainable and integrated transport systems in new millennium “, Journal of Transport Policy, Vol. 7, No. 3, pp. 176-177.
 
-Litman, T., (2010), “Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning”­, Victoria Transport Policy Institute.
-Taylor, Z., (2011), “Book review: Integrated Transport by Moshe Givoni and David Banister”, Journal of Transport Geography, Vol. 19, Issue 4, pp.1001-1008.
 
-May, AD. & Robert, M., (1995), “The design of integrated transport strategies”, Journal of Transport Policy, Vol. 2, No. 2, pp. 97-105.