داده‌کاوی تصادفات برون شهری با رویکرد آماری و تحلیل عاملی، محورهای (مورد مطالعه: آزادراه و محور قدیم قزوین- لوشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم ‌و‌ صنعت ایران، تهران، ایران

2 هیئت علمی گروه عمران (راه و ترابری) دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران (راه و ترابری)، دانشگاه علم‌ و‌صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

از آن­جایی که تصادفاتجاده­ای ازعوامل بسیار مهم مرگ­ومیر و صدمات شدیدجانی و مالی به شمار می­آیند، استفاده از روش­هایی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار به­منظور کاهش هزینه و تلفات، بیش از پیش مطرح می­شود. در این پژوهش هدف بررسی تاثیر عوامل محیطی، انسانی و طرح هندسی راه بر تصادفات آزادراه و محور قدیم قزوین­­-­لوشان در بازه زمانی 1390 تا 1395 شمسی با استفاده از تحلیل­ عاملی می­باشد. در واقع به­منظور بررسی توامان پارامترها و میزان تاثیرگذاری آن­ها بر تصادفات رخ داده، تحلیل عاملی با تکیه بر پارامترهایی که به­عنوان متغیر مستقل شناخته می شوند، صورت می­گیرد. نتایج تحقیق نشان داد که 14 متغیر موثر بر تصادفات در محورهای مورد مطالعه، بر اساس درجه اولویت به 6 دسته اصلی تقسیم می‌شوند. از جمله متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر تصادفات آزادراه قزوین­-­لوشان داشته، عوامل محیطی (شرایط روشنایی، شرایط آب­و­هوایی و شرایط سطح روسازی) بوده است، درحالی­که در محور قدیم قزوین­-­لوشان، عوامل هندسی (نوع منطقه، طرح هندسی و نوع راه) بیشترین تاثیر را بر تصادفات داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


-Anastasopoulos, P. Ch., Shankar, V.N., Haddock, J.E. and Mannering, F.L., (2012), "A multivariate tobit analysis of highway accident-injury-severity rates "Accident -Analysis and Prevention, Vol.45,
pp. 110-119.
 
 
-Chen, T. Zheng, C. and Xu, L., (2016), "Factor analysis of fatal road traffic crashes with massive casualties in China" Advances in Mechanical Engineering, Vol.8, pp. 1-11.
 
 
-Haleem, K. Gan, A., (2013), "Effect of driver's age and side of impact on crash severity along urban freeways: a mixed logit approach "Journal of Safety Research, Vol.46, pp. 67–76.
 
 
-John, C. Glennon, Timothy, R. Neuman Jack, E. Leisech, A., (1985), "Safety and operational considerations for design of Highway curves" Federal Highway Administration Report No. FHWA/RD-86/035, Washington DC.
 
 
-Jones B., Janssen, L., and Mannering, F., (1991), "Analysis of the Frequency and Duration of Freeway Accidents in Seattle" Accident Analysis and Prevention, Vol.23, No.4, pp. 239-255.
 
 
-Khorashadi, A., Niemeier, D., Shankar, V. and Mannering, F., )2005 (," Differences in rural and urban driver-injury severities in accidents involving large-trucks an exploratory analysis" Accident Analysis and Preventation, Vol.37, No.5, pp. 910–921.
 
 
 
-Ma, Z., Chien, I.J., Dong, C., Hu, D. and Xu, T., (2016), "Exploring factors affecting injury severity of crashes in freeway tunnels" Tunneling and Underground Space Technology, Vol.59, pp. 100–104.
 
 
-Rahimi, A. M. Kazemi, M., (2014), "Identify and analyze the factors affecting the behavior of road­.
 
 
-Shankar, V.N., Mannering, F.L. and Barfield, W., (2001), "Effect of Roadway Geometric and Environmental conditions on Rural Accident Frequencies" Accident Analysis and Preventation, Vol.27, No.3, pp.371-389.
 
-Users in the face of urban traffic signal" Journal of Transportation Engineering, Vol.5, No.4, pp.512-496 (in Persian).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Yu, R., Abdel-Aty, M., )2014­(, "Analyzing crash injury severity for a mountainous freeway incorporating real-time traffic and weather data" Safety Science, Vol.63, No.4, pp. 50–56.