دوره و شماره: دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 1-200 
بررسی کارایی فنی خطوط قطار شهری تهران

صفحه 79-93

فروغ شادمان لاهیجی؛ فائزه شادمان لاهیجی؛ محمد جواد کاملی