آزمایش بزرگ مقیاس و ارزیابی عددی پارامترهای موثر کشش ریزشمع در خاک ماسه‌ی لای‌دار (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

بمنظور بهبود و افزایش ظرفیت باربری خاک برای تحمل نیروی فشاری وزن و نیروی زلزله در صورت مناسب نبودن خاک ساختگاه در اغلب پروژه­های عمرانی، باید خاک محل بهسازی گردد. از طرفی با توجه به نیروی بالابرنده بسیار بزرگ برخی سازه‌ها در حین وقوع زلزله ‌یا نیروی باد، کنترل این نیروی کششی نیز الزامی می‌باشد. اجرای ریزشمع بدلیل سهولت فراوان اجرایی، امکان اجرا در چند جبهه مختلف کاری و اجرای همزمان کلیه مراحل ساخت، در مقایسه با روش‌های دیگر از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی موردی استفاده از ریزشمع در بهسازی خاک ماسه‌ لای‌دار، پروژه‌ای در بندرعباس پرداخته شده و مراحل مختلف آزمایشات بارگذاری ریزشمع شرح داده شده است. سپس به بیان جزئیات و نتایج تست کششی روی یکی از ریزشمع‌های محل پروژه پرداخته شده و پس از آن با مدلسازی عددی ریزشمع، تأثیر پارامترهایی مانند طول، قطر و ارتفاع لایه بهسازی شده خاک با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که با افزایش طول و قطر ریزشمع میزان نشست به طرز چشم‌گیری کاهش می‌یابد و با افزایش عمق بهسازی خاک نیز میزان نشست ریزشمع کاهش می‌یابد.  

کلیدواژه‌ها


- احمدی گلسفیدی، م.، (1388)، "ارزیابی توان باربری ریز شمع­ها با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه گیلان.
 
- نیازی، غ. ر. محققی، م. و محمدخانی، ب.، (1391)،"­مجموعه روش­های بهسازی خاک راهنمای جامع طراحی و اجرای
ریزشمع­ها"، ترجمه آیین نامه FHWA، چاپ اول.
 
-مرندی، م.، باقری پور، م. کیوانی‌فر، م.، (1381)،" میکروپایل و نقش آن در بهسازی زمین"، ششمین همایش انجمن زمین­شناسی ایران، دانشگاه تهران.
 
- "گزارش ژئوتکنیک پروژه احداث مسجد جامع بندر­عباس" (1392)، شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک کاوش آزمای پرشین.
 
-نورزاد، ر.، سقایی، غ.، (1387)، "بررسی رفتار لرزه­ای ریز شمع­های مایل"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
 
 
- Cushing, A. G., Stonecheck, S. A., Campbell, B. D., Dodds, S. D., (2004), "An Evaluation of the Load-Displacement Behavior and Load Test Interpretation of Micro piles in Rock", Proceedings of 5th International Conference on Case Histories and Geotechnical Engineering, New York.
 
- Dapena, E., Diaz-Oritz, J. M., Gonzalez, C., Soriano, A., (1991), "Settlements in a Building with Micropile Foundations", Proceedings of the 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering.
 
- Gomez, J., Cadden, A. W., Traylor, R. P., Bruce, D. A., (2002), "Connection Capacity between Micro piles and Concrete Footings: Interpretation of Test Results and Design Recommendations”.
 
- Holman, T. P., Barakauskas, B. D., (2007), "Mechanics of Micro pile Performance from Instrumented Load Tests", Proceedings of the 7th International Symposium on Field Measurements in Geo mechanics.
 
-­Plaxis 2D Ver 8, “Manual”, ISBN 90-5809508-8, Delft University of Technology & PLAXIS b.v., The Netherlands.
 
-­Shields, D. R., (2007), "Buckling of Micropiles", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering­, ASCE, Vol. 133, Iss. 3, Technical Notes.
 
-­Wolosick, J. R., Bonar, E., Nufer, P. J., (2007), "Micropile Foundation Repair and Underpinning, Arts and Science Museum, University of Puerto Rico, Mayaguez", The 8th International Workshop on Micro pilles, Toronto, Ontario, Canada.
 
-Cadden, A. W. Gomez, J. E. Bruce, D. Armour, T., (2004), "Micro piles: Recent Advances and Future Trends", ASCE GSP
No. 125, Reston, Virginia.
 
-Chiara Capatti, M., Dezi, F., Morici, M., (2016), "Field tests on micro piles under dynamic lateral loading", procedia Engineering, Vol. 158, pp. 236 – 241.
 
-FHWA, (2005), “Micro-pile Design and Construction. United States Department of Transportation”, No. FHWA NHI-05-039, December, pp. 5-1–5-18.
 
-Holman, T. P., Barakauskas, B. D., (2007), "Mechanics of Micro pile Performance from Instrumented Load Tests", Proceedings of the 7th International Symposium on Field Measurements in Geo mechanics.
 
-Hwang, T.H. Kim, K.H. Shin, J.H., (2017), "Effective installation of micro piles to enhance bearing capacity of  micro piled raft", Soils and Foundations, Volume 57, Issue 1, February, pp. 36-49.
 
-Juran, I., Bruce, D. A. DiMillio, A. Benslimane, A., (1999), "Micro piles: the State of Practice, Part II: Design of Single Micropiles and Groups and Networks of Micropiles", Ground Improvement, Vol. 3,
pp. 89-110.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Misra, A. Chen, C. H., (2004), "Analytical Solution for Micro pile Design under Tension and Compression", Geotechnical and Geological Engineering, Vol. 22, pp. 199-225.
 
-Muhunthan, B. Itani, R., (2002), "An Investigation of Soil-Interaction and Performance of Micro piles for Retrofits", Research, Department of Civil and Environmental Engineering, Washington State University, Pullman, WA, USA.
 
-Stuedlein, A. W. Gibson, M. D., Horvitz, G. E., (2008), "Tension and Compression Micropile Load Tests in Gravelly Sand", 6th International Conference on Case Histories and Geotechnical Engineering, Arlington, VA.
 
-Tonon, F. Mammino, A., (2004), "Reliability-Based Design and Construction Issues for a Micropile Foundation in Costa Rica", ASCE Practical Periodical on Structural Design and Construction, Vol. 9, No. 4.