بررسی کارایی فنی خطوط قطار شهری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، ، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

چکیده

رشد جمعیت کلان شهرها در کنار افزایش فعالیت­های اجتماعی، سبب افزایش تقاضای سفرهای روزانه شهروندان شده است. صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از محورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی در بیشتر کشورها، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی است. سند چشم انداز 1404، ایران را توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می کند. با توجه به معضل تراکم ترافیک، در دهه های اخیر حمل و نقل در شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های شهری مطرح می باشد. با توجه به نامگذاری سالهای 1395و 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، عدم دسترسی کافی به تکنولوژیهای روز دنیا و افزایش آلودگی هوا، بهبود کارایی و بهره وری در سیستمهای حمل و نقل شهری موجود اهمیت دوچندان می یابد. لذا، پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری کارایی فنی قطار شهری تهران به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و بیست و چهارمین شهر بزرگ دنیا و بمنظور بهبود کیفیت خدمات ارایه شده بزرگترین ناوگان حمل و نقل عمومی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می پردازد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی حدود 73 درصد ناشی از فعالیت 5 خط فعال قطار شهری در دوره مطالعاتی حاکی از آنست که این ناوگان دارای کارایی فنی نسبتا مناسب بوده و تنها با کاهش حدود 27 درصدی ورودی ها و بهبود ساختاری خود در این محدوده می تواند به حداکثر کارایی فنی خود در این حوزه دست یابد.

کلیدواژه‌ها


 - رسولی، ا.، (1383)،­"نقش مترو بر سازماندهی فضایی و کالبدی منطقه شهری کرج"، همایش حمل و نقل ریلی.
 
- ناصری، الف. بهنام، ف.، (1390)، "پیش­بینی تقاضای سفر ریلی در مسیر تهران- مشهد"­.
 
-پورجعفر، ع. بمانیان، م. ر.، رنجبر، الف. و پورجعفر، مح. ر.، (1393)، "­مقایسه تطبیقی توسعه فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به منزله ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه­: تهران و توکیو)"، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 2، ص. 426-415­.
 
-جعفری صمیمی، الف.، طهرانچیان، م.، (1383)، "­بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بهینه بر شاخص­های عمده اقتصاد کلان در ایران، کاربردی از نظریه کنترل بهینه"، مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره 65 ، ص. 242-213.
 
-حسامی، س.، هاشمی کمانگر، س. س.، جوانشیر، ح.­، (1391)، "بررسی مسئله ارزیابی عملکرد حمل و نقل عمومی و کاربرد روش تحلیل پوششی داده­ها در این ارزیابی".
 
-صبور، ع. ر. (1388)، "بررسی کارایی نسبی کارخانه­های سیمان کشور"، پایان­نامه­ کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
 
-کاظمیان، غ. ر.، رسولی، الف.، رفیع پور، س. (1394)، "مزیت­های حمل و نقل ریلی درون شهری نسبت به جاده­ای، براساس رویکرد توسعه پایدار"، مطالعه موردی خط 4 متروی تهران، نشریه پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره 23، ص. 94-77 .
 
-Barretta, A. D., (2008), “The exclusion of indirect costs from efficiency benchmarking”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 15, No. 4, pp. 345-367.
 
-Charnes, A., W W Cooper, and E Rhodes, (1978), "Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research, Vol. 2, pp. 429-444.
 
-Chintan Sheth, Konstantinos Triantis, Dusan Tendorovic, (2007), “Performance evaluation of bus routes: A provider and passenger perspective, Transportation Research Part E”, pp.453-378.
 
-Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’donnell, C. J., Battese, G. E. (2005), “An introduction to efficiency and productivity analysis”, Second Edition, Springer.
 
-Colombier, C., (2008), “Efficiency in public infrastructure provision: a theoretical note”, Journal of Economic Studies, Vol. 35, No. 6, pp.528-543.
 
-Goncharuk, A. G., (2009), “Improving of the efficiency through benchmarking: a case of Ukrainian breweries, Benchmarking: An International Journal, Vol. 16, No. 1, 
pp.70-87.
 
-Graham, Daniel J., (2008), journal Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 44, Issue 1, pp. 84-99.
 
 
-Hutchison, R., (2010), “Encyclopedia of Urban Studies”, SAGE Publications.
 
-Myres, Fort, (2005), "­the benefits of public transit in Lee County, Florida".
 
-Ming-Miin Yu., Chih-Ku Fan, (2009), “Measuring the performance of multimode bus transit: “A mixed structure network DEA model, Transportation Research Part, E”, pp.501-515.
 
-Seydel, J., (2006), “Data envelopment analysis for decision support, Industrial Management & Data Systems”, Vol. 106, No.1, pp. 81-95.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sink, D.S. and Tuttle, T.C., (1989), “Planning and Measurement in Your Organization of the Future”, IE Press, Norcross, GA.
 
-Sharma, S., (2008), “Analyzing the technical and scale efficiency performance: a case study of cement firms in India, Journal of Advances in Management Research”, Vol. 5, No. 2,
pp. 56-63.
 
-z.wheihu, L. u., Huapu, (2005), “Study on Method for Evaluating Bus Rapid TransitScheme”, pp.390-403.