کلیدواژه‌ها = مدیریت روسازی
طبقه‌بندی و کمی‌سازی خودکار ترک روسازی آسفالتی با استفاده از الگوریتم‌های تشخیص اشیا مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/road.2022.350483.2066

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان