کلیدواژه‌ها = تعمیر و نگهداری
بررسی تأثیر ژئوگرید بر کنترل تنش ها و نشست خط راه آهن

دوره 32، شماره 118، فروردین 1403، صفحه 277-294

10.22034/road.2023.357013.2078

محمد عماد مطیعیان نجار؛ یزدان محمدیان هفت چشمه


روسازی بتن متخلخل

دوره 30، شماره 111، خرداد 1401، صفحه 83-96

10.22034/road.2021.274349.1938

مصطفی آدرسی؛ بهروز شیرگیر؛ علیرضا باقرزاده