مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

از مسائل پیش‌رو در حمل‌و‌نقل جاده‌ای که سهم عمده‌ای از جابجایی را برعهده دارد، مدیریت ریسک‌ها به منظور  پاسخ‌گویی به تقاضا است. این امر سبب می‌شود تا نرخ استهلاک دارایی‌های فیزیکی کنترل شده و ریسک ارایه خدمت ایمن، ارزان، سازگار با محیط زیست و پایدار نیز درپایین‌ترین سطح قرار گیرد. دراین خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه سنتی که تمامی فازهای طول عمر دارایی فیزیکی راه (ایجاد، بهره‌برداری و اسقاط) را به صورت جداگانه مدیریت می‌کند. دیدگاه دوم، نگاه یکپارچه به مدیریت ریسک‌ها در تمامی طول عمر دارایی‌های فیزیکی راه است. دراین مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای به‌همراه نقطه نظرات کارشناسان، انواع ریسک‌ها در قالب مدیریت دارایی فیزیکی راه، شناسایی، رتبه‌بندی و راهکارهای مدیریت آن ارایه شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که تا کنون 55 ریسک در 6 گروه برای طول عمر دارایی فیزیکی راه، شناسایی شده است. درارزیابی ریسک‌ها، بیشترین ریسک مربوط به ریسک گروه مشارکت ذینفعان و کمترین، به گروه رویدادهای خارج از حیطه سازمان مربوط است. درکنار آن، کمترین رتبه ریسک مربوط به سرقت و بیشترین رتبه عدم توجه کافی به تعمیرونگهداری است. داشتن سیستم یکپارچه توسعه و بهره‌برداری، برنامه مالی پایدار، داشتن سطح سرویس و آموزش نیروی انسانی از جمله راه‌کارهای مدیریت ریسک نیز عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها


-Amadi-Echendu, J. E. et al., (2010), “What is engineering asset management?,” Engineering Asset Management Review, 1, pp. 3–16.
-Bharadwaj, U. R., Silberschmidt, V. V. and Wintle, J. B., (2012), “A risk based approach to asset integrity management,” Journal of Quality in Maintenance Engineering, 18(4), pp. 417–431.
-Campbell, J., Jardine,  a. K. S. and McGlynn, J., (2011), "Asset management excellence: optimizing equipment life-cycle decisions", Dekker Mechanical Engineering.
-Campbell, J. and Reyes-Picknell, J., (2015), "Uptime: Strategies for excellence in maintenance management".
-Castillo, E. et al., (2016), “A Markovian-Bayesian Network for Risk Analysis of High Speed and Conventional Railway Lines Integrating Human Errors,” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 31(3), pp. 193–218.
-Ching, W. K. et al., (2010), “A Markovian network model for default risk management,” International Journal of Intelligent Engineering Informatics, 1(1), pp. 104.
-Dionne, G., (2013), “Risk Management: History, Definition, and Critique,” Risk Management and Insurance Review, 16(2),
pp. 147–166.
-Emmanouilidis, C. and Komonen, K., (2013), “Physical Asset Management Practices in Industry: Comparisons between Greece and Other EU Countries,”, pp. 509–516.
-Geiger, D. et al., (2005), Transportation Asset Management in Australia, Canada, England, and New Zealand, U.S. DOT/ FHWA.
-Ghani, A. A. and … A. A., (2017), “Maintenance and Physical Asset Management Issues in Project Commissioning,” Malaysian Journal of Applied Sciences, 2(2), pp. 10–28.
-Han, D. and Do, M., (2016), “Evaluation of Socio-Environmental Effects considering Road Service Levels for Transportation Asset Management,” Journal of Testing and Evaluation, 44(1), pp. 20140484.
-Herabat, P., McNeil, S. and Switzer, A., (2007), “Transportation Asset Management,” in trid.trb.org, pp. 459–483.
-Hodkiewicz, M. R., (2015), “The development of ISO 55000 series standards,” Lecture Notes in Mechanical Engineering, 19, pp. 427–438.
-Jones, M., Williams, W. and Stillman, J., (2014), “The evolution of asset management in the water industry,” Journal - American Water Works Association, 106(8), pp. 140–148.
-Karunarathna, W., Dwight, R. and Zhang, T., (2013), “Bridge deterioration modeling by Markov Chain Monte Carlo (­MCMC­) simulation method Bridge deterioration modeling by Markov Chain Monte Carlo
(­MCMC­),” in Proceedings of the 8th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2013) & the 3rd International Conference on Utility Management & Safety, pp. 546–556.
-McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P., (2005), "Quantitative risk management: Concepts, techniques and tools".
-Mehairjan, R. P. Y., (2017), "Risk-based maintenance for electricity network organizations", Springer.
-Park, S., Park, S. I. and Lee, S. H., (2016), “Strategy on sustainable infrastructure asset management: Focus on Korea’s future policy directivity,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp. 710–722.
-Premanathan, T. and Rajini, D., (2018), “The 7th World Construction Symposium 2018: Built Asset Sustainability: Rethinking Design, Construction and Operations,” in Risks Associated With Physical Asset Management: A Literature Review, pp. 457–467.
-Sadeghi, N., Fayek, A. R. and Pedrycz, W., (2010), “Fuzzy Monte Carlo simulation and risk assessment in construction,” Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 25(4), pp. 238–252.
Standardization,  nternational O. for (2018) ISO 45001.
-Szymański, P., (2017), “Risk management in construction projects,” in Procedia Engineering, pp. 174–182.
-Tom, E. and Schulman, K. A., (2014), “Mathematical Models in Decision Analysis,” Infection Control and Hospital Epidemiology, 18(1), pp. 65–73.
-Too, E. G., (2010), “A framework for strategic infrastructure asset management,” Engineering Asset Management Review,
pp. 31–62.
-Verma, S. and Chaudhri, S., (2014), “Integration of fuzzy reasoning approach (FRA) and fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) for risk assessment in mining industry,” Journal of Industrial Engineering and Management, 7(5), pp. 1347–1367.
-Zin, N., (2012), “Particle Transport Monte Carlo Method for Heat Conduction Problems,” in Heat Conduction - Basic Research.