شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان به مسافرت با شرکت‌های هواپیمایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه‌)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، واحد اسلام‌آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد غرب، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، واحد اسلام‌آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد غرب، ایران

چکیده

حمل‌ونقل نیاز اساسی جامعه بشر به خصوص در کلان­شهرها است که در آن، زیر بخش حمل‌ونقل هوایی جوان ترین، ایمن‌ترین و مدرن‌ترین شیوه حمل‌ونقل کلان­شهرها است. اصولاًمسافرانبرایانتخابیکشرکت هواپیمایینیازمنداطلاعاتیدرباره­یآنشرکتوخدماتشهستند. هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با تمایل شهروندان در مسافرت با شرکت‌های هواپیمایی استان کرمانشاه می‌باشد، روش اجرای این پژوهش از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری آن شهروندانی می‌باشد که برای مسافرت از شرکت­های هواپیمایی استفاده می‌کنند که 6 شرکت هواپیمایی (­آسمان، ایران ایر، شرکت زاگرس، قشم ایر، کاسپین، ایران ایرتور) در شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می‌گیرد که تعداد شهروندان تقریباً در طول هفته برابر با تقریبا­ 5000 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 291 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اعتماد اجتماعی، کیفیت خدمات، هدف از مسافرت و نحوه تهیه بلیط با تمایل به مسافرت رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-اسمیت، ف.، (۱۳۸۷)، "درآمدی بر نظریه فرهنگی"، ترجمه: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-باکاک، ر.، (­1381)، "مصرف، ترجمة خسرو صبری"، تهران: انتشارات شیرازه.
-بودریار، ژ.، (­1389­)، "جامعه مصرفی"، ترجمه سیروس رضایی، تهران، انتشارات نور.
-بودریار، ژ.، (1390)،" جامعه مصرفی"، اسطوره­ها و ساختارها، ترجمه پیروز ایزدی، نشر ثالث، چاپ سوم.
-بوردیو، پیر، (­1381­­)، “نظریه کنش”، ترجمه مرتضی مردی‌ها، تهران، انتشارات نقش و نگار.
-بیک زاد، ج.، یزدانی، س. و حمدالهی، م.، (­1390­)، "معنویت محیط کاری و تأثیر آن بر مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج­گانه شهر تبریز)"، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره  3 ، شماره 1، ص. 18-30.
-پاپلی یزدی، م.ح. و سقایی، م.، (­1385­)، "گردشگری (ماهیت و مفاهیم)"، انتشارات سمت، تهران.
-جعفری، م. و فهیمی، ا.ح.، (­1379­)، "ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر"، انتشارات موسسه فرهنگی رسا.
-حسن‌زاده، ژ.، (1389)، "مثبت‌گرایی در رفتار سازمانی"، مجله تدبیر، شماره 216، ص. 2-19.
-خیری، ن.، (­1389­)، "نگاهی اقتصادی به صنعت وگردشگری"، تهران: مرکز پژوهش­های و بررسی­های اقتصادی.
-دورنبوش، رودیگر و استنلی فیشر، (۱۳۷۵)، "اقتصاد کلان، ترجمه یدالله دادگر و محمدرضا منجذب، نشر البرز، تهران، چاپ دوم.
-رمضان پور، ا. دوستار، م. و فتوحی، ح.ر.، (­1392­)، "ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکت های هواپیمایی در پروازهای داخلی، مجله پژوهش و حمل و نقل، دوره 10­، شماره 8، ص.40-56.
-زیمل، گ.، (­1393­)، "دین"، با ترجمه امیر رضایی، تهران: نشر نی.
-سروری قره اغاج، م و فکری، الف.، (­1394­)،
"در مطالعه­ای تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل کیفی خدمات شرکت های هواپیمایی ایرانی بر رضایت و وفاداری مسافران، فصلنامه صنعت هوایی، 1394، دوره 1، شماره 11،
ص. 42-68.
-شریفی، م.، (­1391­)، "در مطالعه­ای تحت عنوان تاثیر کیفیت خدمات شرکت­های هوایی بر اهداف رفتاری مسافران، مجله صنعت حمل و نقل هوایی، 1392، شماره9، ص. 50- 64.
-شهابی، م.، (1386)، "سبکهای زندگی جهان و طنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت­های سیاسی آن"، کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، مجموعه مقالات، تهران: نشر پژوهشکده پژوهش های استراتژیک، ص. 8- 16.
-شهرکی، ع.ر.، و جنگی زهی، م.، (­1393­)، "بررسی تأثیر تأخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین"، فصلنامه دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 8، ص.65-73.
-طهماسبی پاشا، جمعلی و روفیا مجیدی، (­1384­)، "چشم انداز جنوبی دریای خزر و آثار بر توسعهی شهرها و روستاهای منطقه (­مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)"، مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران، تهران، انتشارات رسانش، ص.66-84.
-عاملی، آ.، فخیمی، ف.، مصور، ش.، (­1391­)، "بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مسافران کثیرالسفر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات جهانگردی"، سال هفتم،  شماره 1، ص. 11-32.
-فاضلی، م.، (1382)، "مصرف و سبک زندگی"، ناشر صبح صادق، قم.
-فیضی، ک. و تاتاری، س.، (­1390­)، "بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (پیمایش بر مبنای مدل کیفیت خدمات)"، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماه 11، ص. 20-43.
-کوزر، ل.، (1383)، "زندگی و اندیشة بزرگان جامعه شناسی"، ترجمة حسن ثلاثی، انتشارات علمی،
 چاپ یازدهم.
-کاظمی، م.، (­1393­)، "ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه با شرکت­های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا"، نشریه اقتصاد و توسعه
منظقه­ای، دوره 21، شماره 8، ص.52-68.
-گیبینز، ج.الف. و ریمر، ب.، (­۱۳۸۱­)، "سیاست پست مدرنیته"، ترجمه منصور انصاری، تهران: انتشارات گام نو.
- گیدنز، الف.، (1380­)، "راه و رسم"، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، نشر شیرازه.
-لطفی، ص.، (­1384­)، "نگرش سیستمی لازمه پایداری گردشگری در مازندران"، مجموعه مقالات اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعه استان مازندران، تهران: انتشارات رسانش، ص. 18-30.
-هندری، ج.، (1381)، "انسان و بحران هویت"، ترجمه ناصر محمدیان، تهران، انتشارات چاپخش.
 
-Bourdieu, p., (1984), “Distinction: A Social Critique of the Judgements ofTaste”, London: Routledge & Kegan Paul.
 
-Bradley J. & S. K. kauanui, (2003), “Comparing Spirituality on Three Southern California College Campuses”, Journal of Organizational Change Management, Vol 16. No 4. pp. 124- 205.
 
-Doganis, R., (2011), “Flying off Course: the Economic of International Airlines”, 3rd ed., Routledge.
 
-Fink, M., (2013), “The fall of airline services”, Travel weekly.
-Gourdin, K., (2012), "Bringing Quality Back to commercial Air Travel", Transportation Journal, Vol 8. No. 1.
pp. 27-40.
 
-Hilty, Lorenz & others, (­2000), “Lifestyles, Mobility and Chalenge of Sustainability: A Survey of Literature, Solothurn University of Applied Sciences Northwestern Switzerland”, Series A: Discussion Paper.
 
-Kaynak, E., and Kara, A., (2013), “Consumers Peceptions of Airlines: a Correspondence Analysis approach in a Global Airline Industry”, Management International review, Vol 15. No. 6.
pp.14-20.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mitroff, I. & E. Denton, (1999), “A Spiritual Audit of Corporate America: A Hard Look at Spirituality, Religion, and Values in the Workplace”, Jossey-Bass, San Francisco: CA, Vol 5. No 2. pp. 60-73.
 
-Shaw, S., (2009), “Airline marketing & management”, 6th Edition, Ashgate Ltd.
-Veblen, Thorstein­,(2001), “The Theory of the Leisure Class. New York: Modern Library”.
 
-Zeithaml, V. and Bitner, M., (2014), "Services Marketing", McGraw-Hill Ltd.