ارزیابی اثربخشی ایجاد روشنایی در کاهش تصادفات شبانه راه‌های برون شهری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق اثربخشی ایجاد روشنایی شبانه در راه­های برونشهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور تعدادی از راه­های برون شهری استان ایلام انتخاب که دو محور به عنوان گروه اصلاحی و دو محور به عنوان گروه مقایسه انتخاب شده است. داده­های تصادفات چهار سال مربوط به این محورها گردآوری و این داده­ها بر اساس روش مطالعه قبل و بعد با گروه مقایسه برای بررسی کاهش تصادفات و روش فایده/هزینه برای بررسی اقتصادی، تحلیل شده­اند. برای تخمین دقیق اثربخشی، تصادفات پیشبیی­شده در سایت­های اصلاحی و مقایسه بکار رفته که این پیشبینی­ها با استفاده از مدل پیشبینی تصادفات در راه­های دوخطه برونشهری به دست آمده است. نتایج به دست آمده با استفاده از ضریب بهبود تصادف (CMF) مربوط به ایجاد روشنایی و طبق روش کالیبره کردن مدل، برای شرایط محلی کالیبره شده است. با اعمال این مراحل، نتایج به دست آمده، کاهش 28 درصدی فراوانی تصادفات شبانه پس از ایجاد روشنایی را نشان می­دهد. معناداری این کاهش از لحاظ آماری نیز مورد سنجش قرارگرفته و آزمون معناداری آماری نشان از دقت نتیجه به دست آمده در سطح اطمینان 90 درصدی دارد. برای ارزیابی اقتصادی این اقدام­اصلاحی، روش فایده/هزینه بکار رفته است. نتایج ارزیابی اقتصادی ایجاد روشنایی در این تحقیق برای یک دوره 15 ساله نشان می­دهد که ایجاد روشنایی در بهبود ایمنی موفق بوده زیرا نسبت فایده به هزینه کل در دوسایت اصلاحی برابر 1700 به 1 است. این مقدار نشان می­دهد که منافع به دست آمده در ارزش ریالی، بسیار بیشتر از هزینه­های سالیانه ایجاد روشنایی طی یک دوره 15 ساله بوده و نزدیک به 1700 برابر است.

کلیدواژه‌ها


- اسکونژاد، م. م.، (1396)، "اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی)"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ چهل  و ششم، زمستان.
-بهنود، ح.، ر.، و همکاران، (1395)، "بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن­سازی راه بر میزان کاهش تصادفات
راه­های اصلی استان خراسان رضوی"، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، سال پنجم، شماره 16.
 
-Alipour, M., Hejazi, S. J., (2016),
"­Prioritization of reform of road accident prone sections based on road safety audit (Case study route between the city of Khorramabad and Aleshtar in Lorestan province)", The 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran.
 
-Elvik, R. & R. Muskaug. (1994). Konsekvensanalyser og trafikksikkerhet. TØI-rapport 281. Transportøkonomisk institutt, Oslo.
 
-Elvik, R. Hoye, A., Vaa, T., Sorensen, M., (2009)," the handbook of road safety measures second edition".
 
-Hasson, P. and P. Lutkevich., (2002), “Roadway Lighting Revisited.” Public Roads. May/June.
 
-Hauer, E., (1997), "Ob ervational Before-After Studies in Road Safety", Pergamon Publication, England.
-Highway Safety Manual (HSM), (2010), "American Association of State Highway Transportation Officials., Washington, DC: AASHTOO.
 
-Holland, W.G. (2012), “Illinois Department of Transportation’s Life‐Cycle Cost Analysis for Road Construction Contracts”, State of Illinois, Office of the Auditor General, Springfield, IL.
 
-Illinois Department of Transportation (IDOT), (2015), “Highway Safety Improvement Program: User’s Manual Benefit‐Cost Tool”, Illinois Department of Transportation, Springfield, IL.
 
-Iran Legal Medicine Organisation,  (2009), ”Fatal data report of crashes referred to forensic medicine centers”, Tehran, ILMO.
 
-Iran Road Maintenance and Tansportation Organisation, RMTO (2012) (Online) Iran Road Maintenance and Transportation Organization. Roads.
 
-Kyoung, A, R., elt., (2016), "Spatial Regression Analysis of Traffic Crashes in Seoul", Accident Analysis & Prevention, Vol. 91, pp. 190-199.
 
-Mountain, L., Fawaz, B., and L. Sineg, (1992), "­The Assessment of Changes in Accident Frequencies on Link Segments: A Comparison of Four Models, Traffic Engineering and Control", Vol. 33(8),
pp., 429-431.
 
-Opiela, Kenneth S., Carl K. Anderson, and Greg Schertz., (2003), “Driving After Dark.” Public Roads. January/February.
 
-Persaud, B., N., (2001), "Statistical Methods in Highway Safety Analysis", A Synthesis of Highway Practice, NCHRP Synthesis 295, Transportation Research Board.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Saffarzadeh, M., Shaabani, Sh., Azarmi, A. (2007), ”Accident prediction model in two-way two-lane highway curves”, Transportation Research (Pajouheshnameh Haml va Naghl), 4(3), pp.213-21.
 
 
-Tabandeh, M. F., elt., (2016), "­Equivalent Property Damage Crash Prediction Model with Aggregate Data's (Study Case: Alvand City)", The 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran.
 
-Turner, B. Steinmetz, L., Lim, A. and Walsh, K. (2012), “Effectiveness of Road Safety Engineering Treatments”, APR422-12. Austroads Project No: ST1571.
 
-Wanvik, Per., ole, (2009), "­Effects of road Liyhting: An Analysis Based on Dutch Accident Statistics 1987-2006", Accident Analysis ana Prevention 41, pp.123-128.