تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک خیابانهای اطراف آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته‌کارشناسی‌ارشد، دانشکده راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم انتظامی‌امین، تهران، ایران

چکیده

شهر تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور با مشکلات ترافیکی عدیده ای روبرو است، از اینرو یکی از راههای مد نظر دست اندرکاران و تصمیم گیران، احداث خطوط مترو در سطح شهر تهران بود. اما احداث ایستگاههای مترو تبعاتی برای خیابانهای اطراف آنها به وجود آورد که از آن جمله میتوان به شلوغیهای ناشی از توقف تاکسیها و مسافرکشها و پارک وسایل نقلیه در اطراف ایستگاهها اشاره کرد. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک خیابانهای اطراف ایستگاههای مترو در شهر تهران انجام گرفته است. به عنوان مطالعه موردی ایستگاه مترو پانزده خرداد در منطقه بازار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از روش میدانی برای تکمیل پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده شده و برای تکمیل اطلاعات از سه نمونه آماری رانندگان، مسافران و افسران راهنمایی و رانندگی استفاده شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که حضور تاکسیها و مسافرکشها برای مسافرگیری و پارک وسایل نقلیه در نزدیک خروجی مترو بر شلوغی خیابانهای اطراف مؤثر است ولی تاثیر هیچ یک از این عوامل بیش از 50 درصد نیست. همچنین از نظر پرسش شوندگان چنانچه درب خروجی مترو در خیابانهای فرعی باز شود، از تاثیر آنها بر شلوغی خیابانها کاسته می‌شود. در این تحقیق نشان داده شده است که تاکسیها و مسافرکشها برای مسافرگیری سعی می‌کنند که در نزدیکترین محل به درب خروجی توقف کنند. مسافران مترو نیز اکثراً برای ادامه سفر خود از تاکسی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


-الوانچی، ا.، مقدم، ن.، حسینی، س. م.ت.، (1399)، "بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان"، پژوهشنامه حمل و نقل، ص.90-75.
-شکرگزار، م. دهشیری، م.ع. اکبرزاده، م.، (1399)، "تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از
گذرگاه­های میان تقاطعی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، 11(3)، ص.593-609.
-رحیمی، ا.م.، (1382)، "سیستم حمل و نقل عمومی شهر بوگاتا، فصل نامه­ها ترافیک"، زمستان، ص.48-41.
-منصوری، ا. (1395)، "تأثیر ایستگاه های مترو بر ترافیک شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عملیات ترافیکی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی.
-Gatersleben, B., Clark, C., Reeve, A., and D. Uzzell, (2007), “The impact of a new transport link on residential communities. Journal of Environmental Psychology”, 27, pp. 145-153.
-Morillo Carbonell, Carlos1, Cacheda, José Magín, (2016), “Effect of illegal on street parking on travel times in urban environment, CIT2016 – XIICongreso de Ingeniería del Transporte, València, Universitat Politècnica deValència, DOI:http://dx.doi.org/10.4995/CIT2016.2016.3521.
-Gao, J., Xie, K., & Ozbay, K., (2018), “Exploring the Spatial Dependence and Selection Bias of Double Parking Citations Data, Transportation Research Record, 2672(42),
pp.159169. 
https://doi.org/10.1177/0361198118792323.
-Han, L. D., Chin, S.-M., Franzese, O., & Hwang, H., (2005), “Estimating the Impact of Pickup and Delivery-Related Illegal Parking Activities on Traffic, Transportation Research Record, 1906(1), pp. 49–55. 
-Zhao Yang, Yuanyuan Zhang, Renwei Zhu, Xiaofei Ye, Xiaohong Jiang, (2015), "Impacts of Pedestrians on Capacity and Delay of Major Street Through Traffic at Two-Way Stop-Controlled Intersections", Mathematical Problems in Engineering, Vol., Article. ID 383121, 11 pages, 2015. https://doi.org/101155/2015/383121.