تحلیل و ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای فرودگاهی در ظرفیت جابه‌جابی مسافر فرودگاه: اثر احداث باند و ایپرون به روش‌شبیه‌سازی، نمونه موردی فرودگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کارایی یک سیستم حمل­ونقل عموما برحسب قابلیت و توانایی آن در پردازش موثر واحد و عنصر جابه­جا شده اندازه­گیری می­شود. عملکرد هر سیستم به عملکرد اجزای تشکیل­دهنده­ی آن بستگی دارد و ارزیابی هر یک از این اجزا برای تعیین قابلیت­های کلی سیستم ضروری است. ارزیابی اجزا یک سیستم با تعیین و بررسی ظرفیت آن جز سنجیده می­شود. باند و اپرون از اجزای مهم سیستم فرودگاهی هستند که تعیین ظرفیت دقیق آن­ها مهم و قابل توجه است. در این مقاله ظرفیت باند و اپرون فرودگاه امام خمینی را در سال 1397 (سال پایه) محاسبه شده و برای سال طرح (افتتاح ترمینال باند دوم وترمینال شماره 2 فرودگاه­) برای دو سناریوی با و بدون توقف شب محاسبه و ارزیابی شده است. نتایج نشان می­دهد که ظرفیت باند فرودگاه فقط برای فقط عملیات نشست 34 هواپیما در ساعت، فقط عملیات برخاست 41 هواپیما در ساعت و برای عملیات مختلط 56 هواپیما در ساعت می­باشد. ظرفیت اپرون نیز در سال پایه با سناریو توقف شب 62 جایگاه و برای سناریو بدون توقف شب 28 جایگاه می­ باشد که این مقادیر به­ترتیب برای سال افق 81 و 57 جایگاه برای سناریوهای با و بدون توقف شب می­باشند.

کلیدواژه‌ها


-Bazargan, M., Fleming, K. and Subramanian, P., (2002), “A simulation study to investigate runway capacity using TAAM, In Proceedings of the Winter Simulation Conference”, Vol. 2,
pp. 1235-1243.
-Cai, K., Li, W., Ju, F. and Zhu, X., (2018),
“A scenario-based optimization approach to robust estimation of airport apron capacity”, In 2018 Integrated Communications, Navigation, Surveillance Conference (ICNS),  pp. 3A1-1. IEEE.
-Cetek, C., Cinar, E., Aybek, F. and Cavcar, A., )2014(, “Capacity and delay analysis for airport manoeuvring areas using simulation”, Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal.
-Gelhausen M. C., (2011), “Modelling the effects of capacity constraints on air travelers”, airport choice, Journal of Air Transport Management, 17, pp.116- 119
-Horonjeff R, Mckelevey F X, Sproule W. J. and Young S B., (2010), “Planning and design of airports”, 5th edition, McGraw Hill.
-Janic M., (2008), “Modelling the capacity of closely-spaced parallel runways using innovative approach procedures Transportation Research Part C”, 16, pp.704– 730.
-Lei, J., Chong, X., Chen, D., Chen, Z. and Chen, Q., (2020), “A review of airport runway capacity evaluation model”, In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 780,
No. 7, pp.7-19.
-Majid, S.A., Larasati, E.R., Rizaldy, W., Setiawan, E.B., Pahala, Y., Agusinta, L., Ricardianto, P. and Hernawan, M.A., (2021), “The Capacity of Runway of Ngurah Rai International Airport Bali Based on The Doratask Method”, Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(1), pp.2022-2039.
-Mirkovic B., (2011), “Airport Apron Capacity Estimation – Model Enhancement, Procedia Social and Behavioral Sciences 20, 
pp.1108–1117.
-Mirkovic, B. and Tosic, V., (2014), “Airport apron capacity: estimation, representation, and flexibility”, Journal of Advanced Transportation, 48(2), pp.97-118.
-Mirković, B. and Tošić, V., 2015. Functional relationship between the runway system and apron/gate area under different demand characteristics. Transportation Research Procedia, 10, pp.891-899.
-Mirković, B., Tošić, V., Kanzler, P. and Höhenberger, M., (2017), “Airport apron roundabout–Operational concept and capacity evaluation”,Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 80, pp.439-453.
-Nõmmik, A. and Antov, D., (2020), “European Regional Airport: Factors Influencing Efficency”, Transport and Telecommunication Journal, 21(3), pp.211-220.
-Sun, H.Y. and Liu, Y.X., (2019), “Research on Long Parallel Runway Capacity in Different Operation Modes”, Aeronautical Computing Technique, pp. 5.
-Tascón, D.C. and Olariaga, O.D., (2021), “Air traffic forecast and its impact on runway capacity A System Dynamics approach”, Journal of Air Transport Management, 90, pp.1019-1046.
-Tee, Y.Y. and Zhong, Z.W., (2018), “Modelling and simulation studies of the runway capacity of Changi Airport”, The Aeronautical Journal, 122(1253), pp.1022-1037.
-Tosic, V.S.T. and Mirkovic, B.M., (2013), “Airport apron capacity: estimation”, representation, and flexibility, Journal of Advanced Transportation, 48, pp.97–118.
-Wei, G. and Taobo, W., (2010), “Notice of Retraction: A Simulation Study on airport capacity and the factors”, In 2010 3rd International Conference on Computer Science and Information Technology, Vol. 8, pp. 390-393, IEEE.
-Xiong, L.I., Chen, X.Q. and Wei, D.X., 2017. Simulation Analysis of Airport Parallel Runway Capacity under Different Operating Modes. DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences, (ese).