بررسی تأثیر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ‌ سازمانی بر رابطه بین اقدامات ناب و عملکرد عملیاتی در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

10.22034/road.2022.315319.2000

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش تعدیل‌کنندگی فرهنگ ‌سازمانی بر رابطه بین اقدامات ناب و عملکرد عملیاتی در بخش خدمات انجام گرفت. در این پژوهش به‌ منظور سنجش عملیاتی متغیر فرهنگ ‌سازمانی از نه بعد فرهنگ گلوب که شامل آینده‌گرایی، انسان‌گرایی، جمع‌گرایی درون‌گروهی، جمع‌گرایی بین گروهی، عملکردگرایی، اجتناب از عدم اطمینان، ابراز وجود، فاصله قدرت و برابری جنسی است استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 195 نفر از مدیران و کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس می‌باشد که براساس فرمول کوکران 129 نفر به شیوه تصادفی ساده به‌ عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار smartPLS2 کمک گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات ناب بر عملکرد عملیاتی تأثیر می‌گذارد اما فرهنگ‌ سازمانی رابطه بین این دو متغیر را تعدیل نمی‌کند. با این ‌حال با بررسی نقش تعدیل‌کنندگی برای تک ‌تک ابعاد فرهنگ‌سازمانی مشخص شد تنها آینده‌گرایی، جمع‌گرایی بین گروهی، عملکردگرایی و فاصله قدرت رابطه بین اقدامات ناب و عملکرد عملیاتی را تعدیل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها