ارائه چارچوب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌های هواپیمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

10.22034/road.2022.324870.2021

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر روی رقابت‌پذیری در دو سطح بنگاه و صنعت در حوزه هوانوردی است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت ایران ایر و صنعت هوانوردی هستند. روش نمونه‌گیری هم به صورت قضاوتی و بر اساس تخصص افراد، انجام شد. پژوهش حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، چندگانه کمی است. به همین خاطر از طریق مرور پیشینه رقابت‌پذیری، عوامل موثر بر رقابت‌پذیری استخراج شدند. در این مرحله، 30 عامل در سطح بنگاه و 25 عامل در سطح شرکت استخراج شد. چون تعداد این عوامل زیاد بود، این عوامل با آزمون بینم غربال شدند. با توجه به ضریب معناداری، 8 عامل مرتبط با بنگاه و 7 عامل مرتبط با صنعت برای اوویت‌بندی نهایی انتخاب شد. در گام بعدی این عوامل به صورت جداگانه با استفاده از تکنیک ارس، اولویت‌بندی شد. عوامل دارای اولویت در سطح شرکت عبارتند از: عوامل تخصص و مهارت‌های نیروی انسانی مورد استفاده در بنگاه یا شرکت، تعداد و ترکیب ناوگان حمل و نقل بنگاه و تابآوری بنگاه در برابر تکانههای محیطی. عوامل دارای اولویت در سطح صنعت هم از قرار زیر هستند: میزان اجماع سیاستگذاران کلیدی در مورد مسائل محوری و اساسی این صنعت و چشمانداز آن، زیرساختهای مورد نیاز و محدودیتهای انتقال فناوری خاصه در واردات هواپیمای نو. برای اعتبارسنجی نتایج، عوامل موثر با تکنیک کداس هم اولویت‌بندی شدند. نتایج دو روش بسیار به هم نزدیک بود. نهایتا پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس یافته‌های مهم و کلیدی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


-افراخته، ح. جلالیان، ح. و آرامی، ا.، (1398)، "عوامل موثر در رقابت پذیری گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان سرعین)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 14(47)، ص. 472-457.
-افشارکاظمی، م. ع. طلوعی اشلقی، ع. و چرخچی، ر.، (1390)، "ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در مقایسه با شرکت‌های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها ­(DEA)"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 2. شماره 7. ص. 118-97.
-آقازاده، ه. و طبیبی، م.ر.، (1386)، "ماهیت رقابت پذیری: نگاهی چند بعدی"، نشریه دانش مدیریت، 20 (76)، ۱۳۹.
-باقری، م. شجاعی، پ. و کیانی، م.، (1395)، "ارایه مدل تفسیری ساختاری شاخص‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (مطالعه موردی: استان فارس)"، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5(18)، ص. ۱5۷-۱3۷.
-بندریان، ر.، (1395)، "تبیین مفهوم رقابت‌پذیری در حوزه پژوهش و فناوری"، فصلنامه رهیافت، 26 (61)، ص.49.
-توتونچیان، ا. و  مهرنوش، م.، (1388)، "رقابت پذیری دانش محوردر ایران"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 9(1)، ص.59-38.
-جندقی، غ.ر. فتحی، م.ر. ملکی، م.ح.  و زمانیان، ع.، (1398)،"­شناسایی و رتبه بندی عامل­های تاثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت لاستیک کشور"، فصلنامه صنعت لاستیک ایران، 23(93)،  ص.46-35.
-سروری قره آغاج، س. صادقیان، ر. توکلی مقدم، ر. و ماکویی، ا. (1398)، "ارایه چارچوبی برای تحلیل همکاری شرکت های هواپیمایی با رویکرد نظریه بازی"، نشریه پژوهش­های نوین در تصمیم گیری، سال چهارم، شماره ۱،  ص. 9۹ -79.
-علی اکبری، ا. خداداد کاشی، ف. و کماسی، ح.، (1397)، "ارزیابی رقابت­پذیری اقتصادی کلان شهرهای ایران"، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، شماره 29. ص. 26-13.
-غضبانی، ر. امین بیدختی، ع.ا. جعفری، س. و حقیقت، ح.، (1399)، "عوامل موثر بر بر رقابت پذیری مقصد ژئوتوریسم"، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 49. ص. 93-63.
-فتح­آبادی، م. ایمان خان، ن. و محمودزاده، م.، (1398)، "فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری ملی: یک تحلیل بین کشوری"، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال چهاردهم. شماره 27. ص. 280-253.
-فتحی، م.ر. محمدی‌نسب، م.  ملکی، م.ح. و یعقوبی، س.، (1400)، "ارزیابی عوامل موثر بر رقابت پذیری گردشگری مذهبی (روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری)"،
دو ماهنامه بررسی­های بازرگانی، 18 (105)، ص.70-57.
-فکورثقیه، ا.م. الفت، ل.  فیضی، ک. و امیری، م.، (1393)، "مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران، مجله مدیریت تولید و عملیات"، 5(1)، ص. 164-143.
-نظم فر، ح. عشقی چهار برج، ع. و علوی، س.، (1396)، "تحلیل فضایی رقابت­پذیری استان­های ایران با استفاده از تکنیک ادغام"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، شماره 24، ص. 168-153.
-Abd Aziz, N. N., & Samad, S., (2016), “Innovation and competitive advantage: Moderating effects of firm age in foods manufacturing SMEs in Malaysia”, Procedia Economics and Finance, 35, pp.256-266.
-Alsaleh, M., Zubair, A. O., & AbdulRahim, A. S., (2020), “The impact of global competitiveness on the growth of bioenergy industry in EU‐28 region”, Sustainable Development, 28(5), pp.1304-1316.
-Amankwah-Amoah, J., Khan, Z., & Osabutey, E. L., (2021), “COVID-19 and business renewal: Lessons and insights from the global airline industry”, International Business Review, 30(3), 101802.
-Andrades, L., & Dimanche, F., (2017), “Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges”, Tourism management, 62, pp.360-376.
-Arıkan, M., Deshpande, V., & Sohoni, M., (2013), “Building reliable air-travel infrastructure using empirical data and stochastic models of airline networks”, Operations Research, 61(1), pp.45-64.
-Bakır, M., & Atalık, Ö., (2021), “Application of fuzzy AHP and fuzzy MARCOS approach for the evaluation of e-service quality in the airline industry”, Decision Making: Applications in Management and Engineering, 4(1),
pp.127-152.
-Belhadi, A., Kamble, S., Jabbour, C. J. C., Gunasekaran, A., Ndubisi, N. O., & Venkatesh, M., (2021), “Manufacturing and service supply chain resilience to the COVID-19 outbreak: Lessons learned from the automobile and airline industries”, Technological Forecasting and Social Change, 163, 120447.
-Bongomin, O., Nganyi, E. O., Abswaidi, M. R., Hitiyise, E., & Tumusiime, G., (2020), “Sustainable and dynamic competitiveness towards technological leadership of industry 4.0: implications for East african community”, Journal of Engineering.
-Calderwood, L. U., & Soshkin, M., (2019), “The travel and tourism competitiveness report 2019”, World Economic Forum.
-Cho, H., & Lee, J., (2020), “Does transportation size matter for competitiveness in the logistics industry? The cases of maritime and air transportation”, The Asian Journal of Shipping and Logistics.
-Chuang, S. P., & Huang, S. J., (2018), “The effect of environmental corporate social responsibility on environmental performance and business competitiveness: The mediation of green information technology capital”, Journal of Business Ethics, 150(4),
pp.991-1009.
-Cohen, M. A., & Tubb, A., (2018), “The impact of environmental regulation on firm and country competitiveness: A meta-analysis of the porter hypothesis”, Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 5(2), pp.371-399.
-Colla, M., Ioannou, A., & Falcone, G., (2020), “Critical review of competitiveness indicators for energy projects”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 125, 109794.
-Das, S., Warren, J., West, D., & Schexnayder, S. M., (2016), “Global carbon fiber composites supply chain competitiveness analysis (No. ORNL/SR-2016/100| NREL/TP-6A50-66071)”, Oak Ridge National Laboratory; The University of Tennessee, Knoxville.
-Dima, A. M., Begu, L., Vasilescu, M. D., & Maassen, M. A., (2018), “The relationship between the knowledge economy and global competitiveness in the European Union, Sustainability”, 10(6), 1706.
-Erboz, G., (2020), “A qualitative study on industry 4.0 competitiveness in Turkey using Porter diamond model”, Journal of Industrial Engineering and Management, 13(2),
pp.266-282.
-Eschen, H., Kötter, T., Rodeck, R., Harnisch, M., & Schüppstuhl, T., (2018), “Augmented and virtual reality for inspection and maintenance processes in the aviation industry”, Procedia manufacturing, 19, pp.156-163.
-Falciola, J., Jansen, M., & Rollo, V., (2020), “Defining firm competitiveness: A multidimensional framework”, World Development, 129, 104857.
-Fernández, J. A. S., Azevedo, P. S., Martín, J. M. M., & Martín, J. A. R., (2020), “Determinants of tourism destination competitiveness in the countries most visited by international tourists: Proposal of a synthetic index”, Tourism Management Perspectives, 33, 100582.
-Floričić, T., (2020), “Sustainable solutions in the hospitality industry and competitiveness context of “green hotels”, Civil Engineering Journal, 6(6),
pp.1104-1113.
-Galletto, L., & Barisan, L., (2019), “Carbon footprint as a lever for sustained competitive strategy in developing a smart oenology: Evidence from an exploratory study in Italy”,Sustainability, 11(5), 1483.
-Giao, H. N. K., (2021), “Customer Satisfaction of Vietnam Airline Domestic Services”.
-Goffi, G., Cucculelli, M., & Masiero, L., (2019), “Fostering tourism destination competitiveness in developing countries: The role of sustainability”, Journal of cleaner production, 209, pp.101-115.
-Guo, J. L., & Suo, Q., (2015), “Brand effect versus competitiveness in hypernetworks”, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 25(2), 023102.
-Gupta, S., Gallear, D., Rudd, J., & Foroudi, P., (2020), “The impact of brand value on brand competitiveness”, Journal of Business Research, 112, pp.210-222.
-Hendricks, K. B., & Singhal, V. R., (2005), “An empirical analysis of the effect of supply chain disruptions on long run stock price performance and equity risk of the firm”, Production and Operations management, 14(1), pp.35-52.
-Huggins, R., Thompson, P., & Prokop, D., (2019), “UK competitiveness index 2019”.
-Ketels, C., (2017), “Structural Transformation: A competitiveness-based view”, Handbook on Structural Transformation, Oxford University Press: Oxford.
-Khalifa, G. S., (2020), “Factors affecting tourism organization competitiveness: Implications for the Egyptian tourism industry”, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(3), pp.116-130.
-Khan, I. U., & Karam, F. W., (2019), “Intelligent business analytics using proposed input/output oriented data envelopment analysis DEA and slack based DEA models for US-airlines”, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 37(6), pp.8207-8217.
-Kiang, M. V., Chin, E. T., Huynh, B. Q., Chapman, L. A., Rodríguez-Barraquer, I., Greenhouse, B. & Lo, N. C., (2021), “Routine asymptomatic testing strategies for airline travel during the COVID-19 pandemic: a simulation study”, The Lancet Infectious Diseases.
-Kilduff, G. J., (2019), “Interfirm relational rivalry: Implications for competitive strategy”, Academy of Management Review, 44(4), pp.775-799.
-Kisiel, T., (2020), “Resilience of passenger boarding strategies to priority fares offered by airlines”, Journal of Air Transport Management, 87, 101853.
-Linton, G., & Kask, J., (2017), “Configurations of entrepreneurial orientation and competitive strategy for high performance”, Journal of Business Research, 70, pp.168-176.
-Liu, C., (2017), “International competitiveness and the fourth industrial revolution”, Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), pp.111-133.
-Maertens, S., (2018), “A metric to assess the competitive position of airlines and airline groups in the intra-European air transport market”, Research in Transportation Economics, 72, pp.65-73.
-Moir, L., & Lohmann, G., (2018), “A quantitative means of comparing competitive advantage among airlines with heterogeneous business models: Analysis of US airlines”, Journal of Air Transport Management, 69, pp.72-82.
-Momaya, K., (1998), “Evaluating international competitiveness at the industry level”, Vikalpa, 23(2), pp.39-46.
-Murtha, T. P., (2004), “The metanational firm in context: Competition in knowledge-driven industries”, Advances in International Management, 16, pp.101-136.
-Nenem, S., Graham, A., & Dennis, N., (2020), “Airline schedule and network competitiveness: A consumer-centric approach for business travel”, Annals of Tourism Research, 80, 102822.
-Porter, M. E., (1990), “The competitive advantage of nations”, Harvard business review, 68(2), pp.73-93.
-Porter, M. E., (1996), “Competitive advantage, agglomeration economies, and regional policy”, International regional science review, 19(1-2), pp.85-90.
-Porter, M. E., (1997), “Competitive strategy”, Measuring business excellence.
-Porter, M. E., (2008), “The five competitive forces that shape strategy”, Harvard business review, 86(1), 78.
-Porter, M. E., (2011), “Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance”, simon and schuster.
-Rahman, N. A. A., & Rahim, S. A., (2020), “Customer relationship management (Crm) in the airline industry: Relationship marketing perspective”.
-Sri, H., (2020), “Analysis supply chain management factors of lecturer’s turnover phenomenon”, International Journal of Supply Chain Management, 9(1),
pp.582-591.
-Su, H., Hou, F., Yang, Y., Han, Z., & Liu, C., (2020), “An assessment of the international competitiveness of China's forest products industry”, Forest Policy and Economics, 119, 102256.
-Tovma, N., Shurenov, N., Bimendiyeva, L., Kozhamkulova, Z., & Akhmetova, Z., (2020), “Territorial marketing and its role in determining regional competitiveness”, Evaluating supply chain management. Uncertain Supply Chain Management, 8(1), pp.1-16.
-Wang, K., Fan, X., Fu, X., & Zhou, Y., (2014), “Benchmarking the performance of Chinese airlines: An investigation of productivity, yield and cost competitiveness”, Journal of Air Transport Management, 38, pp.3-14.
-Wong, A., Tan, S., Chandramouleeswaran, K. R., & Tran, H. T., (2020), “Data-driven analysis of resilience in airline networks”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 143, 102068.
-Wu, Y., Xiao, X., & Song, Z., (2017), “Competitiveness analysis of coal industry in China: A diamond model study”, Resources Policy, 52, pp.39-53.
-Zhao, X., Doering, O. C., & Tyner, W. E., (2015), “The economic competitiveness and emissions of battery electric vehicles in China”, Applied Energy, 156, pp.666-675.