ارائه مدل عملکرد مبتنی بر شاخص وضعیت روسازی با استفاده از داده‌های عملکرد بلندمدت روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

بهترین روش مدیریت کارآمددر حوزه زیرساخت های حمل و نقل ، پیش بینی دقیق شرایط و عملکرد روسازی در آینده است. با کاهش دادن خطاها در تخمین خرابی روسازی، می توان با ارزیابی به‌موقع و برنامه‌ریزی دقیق، به میزان چشمگیری از نظر اقتصادی صرفه‌جویی کرد. هدف این مطالعه تحقیقاتی، ایجاد و توسعه روش محاسبه شاخص وضعیت روسازی (PCI) بر اساس داده‌های خرابی روسازی گردآوری‌شده در پایگاه داده برنامه عملکرد بلندمدت روسازی (LTPP) است. قالب های پیش‌ساخته نرم‌افزار اکسل جهت انتقال داده‌های خرابی از پایگاه داده‌ها و محاسبه مستقیم PCI ها برای واحدهای آزمایشی توسعه یافت استفاده شده است. منحنی اصلی عملکرد روسازی بر اساس PCI ها نیز به‌عنوان بخشی از این اقدام تحقیقاتی آنالیز و ارزیابی شده است. تحلیل نتایج داده‌های LTPP برای چند مطالعه موردی نشان داد که روش این تحقیق منطقی است و پارامتر‌های آماری نشان داد که دقت این مدل در سطح خوب تا عالی است. از مدل های PCI توسعه ‌یافته فوق می‌توان در داده‌های ورودی InfoPaveTM استفاده کرد، بدین‌صورت که استفاده کنندگان می‌توانند با نتایج این پژوهش PCI های مقاطع جاده‌ای موردنظر‌شان را محاسبه نمایند. همچنین ، توسعه مدل عملکرد مبتنی بر PCI نیز می‌تواند در نسخه‌های آینده InfoPaveTM اضافه گردد. با اینکه پژوهش حاضرمقاطع مربوط به روسازی آسفالتی را بررسی کرده است، ولی روش آن را می‌توان به قطعه‌راه‌های آزمایشی با روسازی بتنی نیز تعمیم داد. نتایج نشان داد که مدل توسعه داده شده ارتباط نزدیکی با مقادیر مشاهده شده دارد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی عملکرد شبکه روسازی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


-افتخاری، ح.ر.، ذاکر، ا.، (1397)­، "بررسی علل کاهش عمر رویه­های آسفالتی با انتخاب روش­های نگهداری پیشگیرانه
به کمک روشAHP­­ در استان گلستان"، فصلنامه علمی جاده، دوره 26، شماره 95.

 
-Abaza, Kh., (2002), “Optimum Flexible Pavement Life-Cycle Analysis Model”, Journal of Transportation Engineering, 128(6).
-Beck, H., Van Sickle, E., (2010), “Final Report, Current Practices in Pavement Performance Modeling, PROJ ECT 08-C07), Pennsylvania Department of Transportation, Report
No. FHWA-PA-2010-007-080307.
-Bekheet, W., Helali, K., Halim, A. and Springer, J., (2005), “A Comprehensive Approach for the Development of Performance Models for Network-level PMS Using LTPP Data”, Proceedings of 84th Annual Meeting of TRB, Washington, D.C.
-­Issa, A., Samaneh, H., Ghanim, M., (2021), “Predicting pavement condition index using artificial neural networks approach”, Ain Shams Engineering Journal, Vol. 13, Issue 1, January 2022, 101490.
-FHWA, (2009), “Long-Term Pavement Performance Information Management System: Pavement Performance Database User Reference Guide”, Publication No. FHWA-RD-03-088, Federal Highway Administration, Washington, D.C.
-Haas, R., Hudson, W.R. and Zaniewski, J.P., (1994), “Modern Pavement Management”, Krieger, Malabor, Fla, USA.
 
 
 
 
 
-Karasahin, M., Terzi, S., (2016), "Performance model for asphalt concrete pavement based on the fuzzy logic approach", Transport, Vol. 29.
-Mohamed Jaafar, Z.F., Uddin, W. and Najjar, Y., (2016), “Asphalt Pavement Roughness Modeling Using the Artificial Neural Network and Linear Regression Approaches for LTPP Southern U.S. States”, Proceedings of 95th Annual Meeting of TRB, Washington, D.C.
-Ognjenovic, A., Ishkov, D., Cvetkovic, D., Peric, C., Romanovich, M., (2016), “Analyses of Costs and Benefits in the Pavement Management Systems”, Procedia Engineering, Vol. 165, pp. 954–959.
-Park, K., Thomas, N., Wayne Lee, K.W., (2007), “Applicability of the International Roughness Index as a Predictor of Asphalt Pavement Condition”, Journal of Transportation Engineering, 133(12), pp.706-709.
-Robinson, R., Danielson, U. and Snaith, M., (1998), “Road maintenance management”, Macmillan Pub., UK.
-Shahin, M.Y., (2005), “Pavement Management for Airports Roads and Parking Lots”, New York: Springer Science and Business Media.
-Shahin, M.Y., Walter, J.A., (1990), “Pavement Maintenance for Roads and Streets Using the PAVER System: Final Report”, Construction Engineering Research Laboratory, Champaign, IL, USA.