عوامل تصادفات در قوس های افقی در جاده های برون شهری دو خطه (مطالعه موردی: محور یاسوج به بابامیدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسى عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامى، یاسوج، ایران

2 گروه مهندسی عمران،واحدیاسوج،دانشگاه آزاد اسلامی،یاسوج،ایران

چکیده

تصادف در محل قوس های افقی اغلب شامل یکی از حالات خارج شدن وسیله از راه و برخورد با موانع حاشیه راه، از دست دادن کنترل و غلتیدن به بیرون، برخورد شاخ به شاخ و یا پهلو به پهلو است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تصادفات در قوس های افقی در راه های دو خطه برون شهری در محور یاسوج به بابامیدان می باشد. این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق محورهای یاسوج به بابامیدان در مقطع زمانی سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است . روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، متنی و میدانی بوده و همچنین با استفاده از مصاحبه های اکتشافی با افراد متخصص، خبره و همچنین مهندسین ، مشاوران و همچنبن تنظیم و تهیه پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده که عوامل خارج شدن وسیله از راه و برخورد با موانع حاشیه توان تبیین واریانس تصادفات در قوس های افقی را به میزان 47 درصد ، عامل از دست دادن کنترل و غلتیدن به بیرون به میزان 23 درصد و برخورد شاخ به شاخ و یا پهلو به پهلو به میزان 19 درصد و نهایتا طراحی ناسازگار با انتظارات راننده در مورد شدت درجه قوس توان تبیین واریانس تصادفات در قوس های افقی را به میزان 25 درصد دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


-آرام، ع.، (1392)، "مدل پیش بینی تصادفات روی
قوس­های افقی در راه­های دو خطه برون شهری در جنوب ایران با استفاده از مدل­های رگرسیون دوجمله­ای منفی"، پایان نامه دکتری، گروه مهندسی راه و ساختمان، دانشکده فنی و محیط زیست، دانشگاه ملی مالزی، کوالالامپور.
-اصغر پور، م.ج.، (1399)، "تصمیم­گیری گروهی و نظریه بازی­ها با نگرش تحقیق در عملیات"، انتشارات دانشگاه تهران.
-بهبهانی، ح.، (1397)، "ارزیابی اثر تراکم دسترسی­ها بر میزان تصادف­ها در جاده­های اصلی - برون شهری"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره چهارم.
-حاجی زاده، ب. امامی، ا. نظری، ح. و ذوقی، ح.­، (1399)، "ترکیب قوس­های افقی و قائم در جاده­های برون شهری دوخطه"، پانزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-خاکی، ع. محسنی، ح. و جعفریه، ف.، (1398)، "بررسی علت تصادفات با توجه به طبقه بندی نوع تصادفات (جلو به جلو- جلو به عقب)"، اولین کنفرانس تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.
-صفار­زاده، م. شعبانی، ش. و آذرمی، ا.، (1393)، "مدل پیش بینی تصادفات در قوس­های واقع در راه­های دو خطه برون شهری"، پژوهشنامه حمل و نقل، دوره 4،  شماره  3 .
-صفار­زاده، محمود و همکاران (1387)، "شناسایی معیارهای موثر در اولویت بندی مقاطع تصادف خیز و میزان اهمیت هریک از آنها بر اساس روش­های تصمیم­گیری گروهی"­، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل، سال پنجم، شماره دوم.
-منجم، م.س. و هدایت، ش.، (1397)، "پیش­بینی سرعت عملکردی قوس­های ترکیبی قائم و افقی در جاده­های دو خطه برون شهری جهت بهینه سازی طرح هندسی مسیر"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران.
-نصیری، ح. و شهرامی­نیا، ن.، (1392)، "شناسایی عوامل هندسی و ترافیکی موثر بر وقوع تصادفات جاده­های دوخطه برون شهری"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.
-Aram, A., (2010), “Effective Safety Factors on Horizontal Curves of Two-lane Highways”, Journal of Applied Sciences, 10, pp.2814-2822.
-Aram, A., (2013), “Crash prediction model on horizontal curves for two lane rural roads in the south of Iran by negative binomial model”, Thesis submitted in fulfilment for the degree of doctor of philosophy, faculty of engineering and built environment university kebangsaan Malaysia bangi.
-Hauer, E., (2000), "Safety of horizontal curves", HSIS-HSDM, March 24. 7. Canadian research test driver response to horizontal curve (1998) Road management and engineering Journal, September 1998.
-Ludwig, L. and S. Starr, (2005), "Library as place: results of a Delphi study", Journal of the Medical Library Association 93(3), pp.315-327.
-Neuman, T. R., (1992), "Design risk analysis", TRB, Washington DC. 5. Miaou, T. J., Mishe, A., (1993), "A statistical evaluation of the effects of highway geometric design on truck accident involvement", TRB, Washington DC.
-Ogden, K.W., (1996), "Safer Roads",
A guide to road safety engineering, IRRD, OECD. 2. Lamm, R., Psarianos, B. and Califiso. S. (2002), "Safety evaluation process for two-lane rural road", Transportation Research Record­, 1796, Paper No. 02-21, 78, pp. 51-59.
-Perkins, D.D., Harols, T.T., (1983), "Candidate accident surrogate for high safety analysis", Transportation Research Record.