بررسی تاثیر مشخصات ذرات بالاست بر مقاومت جانبی خط راه‌آهن بروش عددی اجزا مجزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی راه‌آهن‌، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه‌آهن‌، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی، دانشکده مهندسی راه‌آهن‌، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22034/road.2022.128944.1715

چکیده

با توجه به تقاضای افزایش بار محوری و سرعت ناوگان عبوری در خطوط ریلی در حال بهره برداری ، تامین مقاومت جانبی خط بالاستی به عنوان چالشی اساسی، برای صاحبان صنایع ریلی مطرح می‌باشد و لذا در ادبیات فنی راهکارهای مختلفی برای افزایش مقاومت جانبی خط ارائه گردیده است . عوامل متعددی در پایداری جانبی خط اثر گذارند اما مهم ترین عامل را می توان اندرکنش لایه بالاست و تراورس بر شمرد. مرور ادبیات فنی نشان می‌دهد که در مطالعات عددی قبلی اندرکنش دانه‌های بالاست و تراورس بطور مشخص با لحاظ رفتار دانه‌ای مصالح بالاست در مساله مقاومت جانبی مورد بررسی قرار نگرفته است لذا در تحقیق حاضر به کمک نرم افزار عددی اجزا مجزا PFC 2D مدلی عددی جهت برتراورس منفرد توسعه داده شده است. نتایج آن با اندازه گیری‌های آزمایشگاهی مقاومت جانبی مقایسه گردیده است. دانه بندی بالاست مورد استفاده در تحلیل مطابق دانه بندی گروه 2 نشریه 301 ایران و تراورس مدلسازی شده تروارس بتنی B70 بوده است. به منظور مدلسازی هندسی ذرات ضمن عکسبرداری از آنها از تکنیک clustering استفاده شده است. در بخش انتهائی تحقیق با توجه به نتایج معتبر مدل عددی ، آنالیز حساسیت برای روی پارامترهایی موثر بر مقاومت جانبی همچون بار قائم اولیه، خصوصیات مصالح بالاست ،ضخامت لایه بالاست و عرض شانه بالاست صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها