رهیافت قیمت گذاری پارکینگ در فرآیند مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا انسانی. دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

10.22034/road.2022.338592.2043

چکیده

امروزه با افزایش شهرنشینی و نیاز به استفاده و تردد با خودرو شخصی، کلان‌شهرهای کشور با مشکل جدی تأمین پارکینگ موردنیاز مواجه شده‌اند. از همین رو همچنان گرایش به ساختن پارکینگ‌های وسیع و احیاناً چندطبقه، در نقاطی نظیر مراکز شهر که غالباً با کمبود فضای لازم جهت توقف وسایل نقلیه روبه‌رو هستند، بیش از گذشته وجود دارد. سفرهایی که با اتومبیل انجام می‌شود، در مبدأ و مقصد خود به‌جای پارک نیاز دارند و اگر این نیاز برنامه‌ریزی و فراهم نشود، اتومبیل‌ها به‌ناچار در جاده‌های غیرمجاز توقف می‌کنند و سطح جاده‌ها برای عبور وسایل نقلیه اشغال کرده و به ایمنی و روانی ترافیک و همچنین به محیط‌زیست شهری لطمه می‌زنند.قیمت‌گذاری پارکینگ شامل هزینه پرداختی کاربر و عوارض مستقیم برای استفاده کردن از فضای پارکینگ می‌شود. قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه پارکینگ می‌تواند شامل مزایای بیشماری ازجمله؛ افزایش گردش مالی و راحتی کاربر، صرفه‌جویی در هزینه‌های پارکینگ، کاهش مشکلات ترافیک و افزایش بازده پارکینگ‌ها باشد...

کلیدواژه‌ها