رهیافت قیمت گذاری پارکینگ در فرآیند مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مـدّرس گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور قم، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

امروزه با افزایش شهرنشینی و نیاز به استفاده و تردد با خودرو شخصی، کلان‌شهرهای کشور با مشکل جدی تأمین پارکینگ موردنیاز مواجه شده‌اند. از همین رو همچنان گرایش به ساختن پارکینگ‌های وسیع و احیاناً چندطبقه، در نقاطی نظیر مراکز شهر که غالباً با کمبود فضای لازم جهت توقف وسایل نقلیه روبه‌رو هستند، بیش از گذشته وجود دارد. سفرهایی که با اتومبیل انجام می‌شود، در مبدأ و مقصد خود به‌جای پارک نیاز دارند و اگر این نیاز برنامه‌ریزی و فراهم نشود، اتومبیل‌ها به‌ناچار در جاده‌های غیرمجاز توقف می‌کنند و سطح جاده‌ها برای عبور وسایل نقلیه اشغال کرده و به ایمنی و روانی ترافیک و همچنین به محیط‌زیست شهری لطمه می‌زنند.قیمت‌گذاری پارکینگ شامل هزینه پرداختی کاربر و عوارض مستقیم برای استفاده کردن از فضای پارکینگ می‌شود. قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه پارکینگ می‌تواند شامل مزایای بیشماری ازجمله؛ افزایش گردش مالی و راحتی کاربر، صرفه‌جویی در هزینه‌های پارکینگ، کاهش مشکلات ترافیک و افزایش بازده پارکینگ‌ها باشد...

کلیدواژه‌ها


-بهبهانی، ح. و شاهی، ج.، (1374)، "روش‌های پیش‌بینی سفرهای شهری"، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول.
-سلطانی، ع. و فلاح منشادی، ا.، (1391)، "یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار مطالعه موردی: کلانشهر شیراز"، نشریه مطالعات شهری، دوره دوم، شماره 5.
-شاهی، ج.، (1385)، "مهندسی ترافیک، انتشارات مرکز دانشگاهی"، چاپ هشتم، تهران.
-شاهی، ج. (1379)، "مهندسی ترافیک"، مرکز نشر دانشگاهی.
-مختاری ملک‌آبادی، ر.، (1388)، "تحلیلی بر برنامه‌ریزی کاربری پارکینگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل‌های کاربردی برنامه‌ریزی منطقه‌ای"، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره سوم، زمستان.
-Benson, itzhak, karel. Martens, salva birfir, (2008), “parkagent: an agent- based model of parking in the city, computer, environment and urban systems”, Vol. 32, pp.431-439.
-Malczewski, J., (1999), “GIS and multi Criteria Decision analysis”, lst edition, John Wiley & Sons INC.
-Richard Arnott, and Eren Inci, (2006), “An integrated model of downtown parking and traffic congestion”, Journal of Urban Economics, Vol. 60, Issue 3, pp.418-442.
-Todd Litman, (2018), “Parking Pricing Implementation Guidelines: How More Efficient Parking Pricing Can Help Solve Parking and Traffic Problems, Increase Revenue, and Achieve Other Planning Objectives”, Victoria Transport Policy Institute, pp.1-35.