ارزیابی سناریوهای روان‌سازی ترافیک شهری با استفاده از‌ شبیه‌سازی نرم‌افزاری (مورد مطالعه: محلات کیان‌پارس و کیان‌آباد کلان‌شهر اهواز)

نویسنده

استادیار، گروه عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه جمعیت کلان‌شهرها به شدت در حال افزایش می‌باشد این در حالی است که زیرساخت‌ها به ویژه حمل‌ونقل جوابگوی این تغییر نبوده و این امر ترافیک را به معضل اساسی در کلان­شهرها تبدیل کرده است. از این رو جهت روان‌سازی این معضل توجه به تغییرات کاربری اراضی شهری و استفاده از مدل­های شبیه‌سازی جهت حل آن، امری ضروری است. هدف این پژوهش نیز ارزیابی سناریوهای روان‌سازی ترافیک در محلات کیان‌پارس و کیان‌آباد کلان‌شهر اهواز می‌باشد. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی تحلیلی می­باشد. جهت گردآوری مبانی نظری از روش اسنادی و کتابخانه‌ای و جهت کسب اطلاعات ترافیکی از روش میدانی استفاده گردید. در تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزارArc GIS و AIMSUN برای تهیه نقشه‌ها و شبیه‌سازی سناریوها استفاده گردید.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان چهار سناریوی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند به ترتیب سناریوی یکطرفه­سازی شبکه، سناریوی نصب چراغ‌های فرمان، سناریوی مدیریت شبکه و سناریوی حمل‌ونقل همگانی به علت کیفیت بالای شاخص­های خروجی مدل AIMSUN بهترین عملکرد را در روان‌سازی ترافیک محدوده مورد مطالعه مورد خواهند داشت. در نهایت سناریوی یکطرفه­سازی شبکه در اولویت اول و اجرای تقاطع‌های چراغ­دار در اولویت دوم جهت روان‌سازی در نظر گرفته شده‌اند.البته بدون در نظر گرفتن مطالعات کاربری اراضی و پیش‌بینی‌های مربوط به آن هر کدام از سناریوهای پیشنهادی
با شکست مواجهه خواهند شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


-اسحاقیان، ف. و حسنی، ع. و سید الحسنی، م.، (1391)، "ارزیابی طرح بهسازی و نوسازی قطاع دو بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) با تأکید بر حوزه کالبدی- عملکردی"،    چهارمین کنفرانس برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مشهد مقدس.
 
- اسماعیل‌زاده، ح. و کانونی، ر. و سیفی، ل. و بندانی، س.، (1394)، "برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت ترافیک درون‌شهری با تأکید بر گسترش پیاده راه‌ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر اردبیل)"، فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال دوازدهم، شماره 32، ص. 140-107.
 
-افشار کهن، ج. و بلالی، ا. و قدسی، ع.م.، (1391)، "بررسی ابعاد اجتماعی مساله کنترل ترافیک شهری(مورد مطالعه: مشهد)"، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، ص. 90-59.
 
-امینی­نژاد، ر. و افتخاری، ق. (1389)، "مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی حمل‌ونقل"، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 
-آروند، ح. (1386)، "ارزیابی طرح جامع خوی با تأکید بر ابعاد کالبدی-فضایی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما دکتر علی شماعی، دکتر اسماعیل چاوشی، استاد مشاور دکتر اصغر نظریان، تهران: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت معلم.
 
-پورحیدر، م.، (1388)، "مروری بر به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل در مدیریت ترافیک شهری"، دومین کنفرانس بین­المللی شهرداری الکترونیک، تهران، سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور.
 
-حاجی کریمی، ع. و رنگریز، ح. (1387)، "مدیریت منابع انسانی"، تهران.
 
-رهنما، م.ر. و معروفی، ا.، (1393)، "تحلیلی بر سناریوهای توسعه فضایی- کالبدی شهر بوکان"، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره هجدهم، شماره 3، ص. 146-125.
 
-طباطبایی، س.ع. و داودی منجزی، ا.ا.، (۱۳۸۷)، "آنالیز امکان‌سنجی استفاده از سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل در کلان‌شهرها با هدف کاهش بحران‌های ترافیکی: مطالعه موردی شهر اهواز"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
-علیزاده، ع. و وحیدی مطلق، و. و ناظمی، ، (1387)، "سناریونگاری یا برنامه‌ریزی بر پایه سناریو"، چاپ اول، تهران، انتشارات ذره.
 
-فرخ نیا همدانی، ن. (1390)، "تحلیل راهبردهای روان‌سازی ترافیک بزرگراهی به کمک شبیه‌سازی خردنگر ترافیک- مطالعه موردی بزرگراه نیایش"، پایان­نامه کارشناسی ارشد.
 
-قلی زاده بستان آباد، م.، (۱۳۹۳)، "بررسی سیستم های هوشمند حمل و نقل فناوری اطلاعات IT و سیستم های هوشمند حمل و نقل­ITS" ، شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، تهران، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران.
 
-کرمی، م. و نساری، م. و ابوالفتحی، ح.، (1393)، "راهکارهای روان‌سازی ترافیک معابر درون نمونه موردی خیابان قیصریه شهر نهاوند"، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران.
 
-متشکر آرانی، د. و عظیمی، ف.، (1395)، "بررسی چالش­های فصلی اجرای طرح ترافیک در منطقه 12 شهر تهران با کمک مدل دلفی"، فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال سیزدهم، شماره 36، ص.130-109.
 
-مدیفر، ر. و فیضی، ط.، (1396)، "طراحی و توسعه مدل بهبود شبکه­های دسترسی در شهرهای متوسط با استفاده از روش شبیه­سازی "(مطالعه موردی شهر سنندج)" ، دوره14، شماره3، ص. 414-400.
-مسعود، م. و صاحبقرانی ع.، (1393)، "بررسی روش­های مدل­سازی و اولویت­بندی فنون یکپارچۀ حمل‌ونقل و کاربری زمین"، فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال یازدهم، شماره 27، ص. 74-53.
-مهماندار، م. حسن‌پور، م.ز و طبیبی، م.، (1395)، "تعیین سرعت مجاز متغیر با رویکرد ترافیکی"، فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال سیزدهم، شماره 34، ص. 26-11.
 
-نصیر، م.ص. و هندیانی، ع.، (1396)، "تأثیر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در مدیریت ترافیک تهران"، فصلنامه علمی – ترویجی راهور، سال چهارم، شماره 38، ص.37-9.
 
-  Glasson, J., (2007), “Regional Planning”, London: Rutledge.
 
 
-  Huang, Y. S., Chung, T. H., & Lin, T. H. (2006), “Design and analysis urban traffic lights using timed colour Petri nets”. In Proceedings of the International Conference on Networking, Sensing and Control, ICNSC'06. 248-253. IEEE.
 
 
-  Khakee, A., (1991), “Scenario Construction for Urban Planning”, Omega.
 
 
-  Kim, S. & Yeo, H. (2016). “A Flow-based Vulnerability Measure for the Resilience of Urban Road Network. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 218, pp.13-23.
 
 
-  Li, J. & Li, Q. (2008), “Modeling of Urban Traffic System Based On Dynamic Stochastic Fluid Petri Net. Workshop on Power Electronics and Intelligent Transportation System, Guangzhou, China, 8, pp.485-491.
 
 
-  Lindgren, M. & H. Bandhold (2003), “Scenario planning the link between future and Strategy”, Mats Lindgren and Hans Bandhold.
 
-  López-Neri, E., Ramírez-Treviño, A. & López-Mellado, E. (2009), “A Modeling Framework for Urban Traffic Systems Microscopic Simulation”. Simulation Modelling Practice and Theory, 18(8), pp.1145-1161.
-  Tian, Z., Jia, L., Dong, H., Su, F. & Zhang, Z. (2016), “Analysis of Urban Road Traffic Network Based on Complex Network. Procedia Engineering, 137, pp.537-546.
 
 
-  Tolba, C., Thomas, P., ElMoudni, A., & Lefebvre, D. (2003), “Performances evaluation of the traffic control in a single crossroad by Petri nets”. In Emerging Technologies and Factory Automation, Proceedings. ETFA'03. IEEE Conference (Vol. 2), pp.157-160. IEEE.
 
-  Vichiensan, V., & Miyamoto, K., (2001), “Integrated Approach to Analyze Land-Use Transport and Environment in Bangkok: Case Studies of Railway Impact and TRANUS Application”.