رتبه‌بندی عوامل موثر برتقاضای سفرهوایی از ایران ایر در کوتاه مدت و بلندمدت (رهیافت ARDL)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران‌، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

ضمن آنکه در مقاله حاضر با موضوعیت رتبه بندی عوامل مؤثر بر تقاضای سفر هوایی از ایران ایر با استفاده از خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL ) در مطالعه داده های سری زمانی و ساختار تقاضا از شرکت هوایی ایران ایر ؛ اولاً نسبت به قیمت در تنوع مسیرهای داخلی و بین المللی ، ثانیاً با در نظر داشتن مبدأ تهران و مرجع ریال در برآورد بین المللی و ثالثاً بر مبنای تولید ناخالص داخلی به ثابت 1376 و دلار جاری ، متوسط قیمت مسیرهای داخلی و بین المللی و جمعیت (­ایران و جهان­) در بیان متغیرهای مستقل دو مدل و وجود متغیر دامی DU در هر دو مدل (داخلی و بین المللی ) که سعی در بیان تخمین متغیر وابسته مسافر (­داخلی و بین المللی­) در اهمیت کششهای قیمتی­، درآمدی و جمعیت به ترتیب در میانگین فصول پروازی و کلاس پروازی اکونومی در مدل داخلی و اکونومی و بیزنس در مدل بین المللی و در راستای تأثیرات نوسانات نرخ ارز مرجع دلاردر داخل مدل و جانشینهای رقابتی صنعت حاضر ( شرکت هوایی ایران ایر ) دارد والبته سعی در بیان مشکلاتی که در بخش اقتصاد منطقه ای خاورمیانه و جهان در مطالعات انجمن هوانوردی یاتا مشخص گردیده و فضای چشمگیر سیاسی و رقابتی متفاوت که در سالهای تحریم بر شرکت حاکم گشته رادر توصیف کاهش تقاضای مسافر و فشار درآمدی شرکت بیان دارد­.
 
 

کلیدواژه‌ها


- اطلاعات آماری حمل و نقل مسافر هوایی ایران ایر واحد MIS بخش برنامه ریزی  و خدمات مدیریت شرکت هواپیمایی ایران ایر، (1370-1394).
 
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات سری زمانی اقتصادی ، نشریات و پژوهشهای اقتصادی و آمارهای اقتصادی . www.tsd.cbi.ir.
 
- حیدری، ر.، آرام بن، ج.، سید هادوی، م. و امیرخانی، الف.، "تخمین پارامتر و انتخاب الگوی مناسب برای مدل‌های سری زمانی تقاضای سفر هوایی"، (دهمین کنفرانس صنایع دانشگاه تهران، 7 و8 بهمن 1392)­­.
 
- خیرخواهان، ج.، اسعدی سامانی، م.، غنی نژاد، م.،کرمانی، م. و عابدزاده، ع .،  (1393)، "پایگاه خبری و تحلیلی دنیای سفر"،  انجمن شرکت­های هواپیمایی ایران، در رابطه با توسعه ناوگان هوایی و آزادسازی نرخ بلیط هوایی.
 
- سازمان هواپیمایی کشوری "سالنامه‌های 1370 تا 1385" آمار حمل و نقل هوایی کشور، انتشارات سازمان هواپیمایی.
 
- سازمان هواپیمایی کشوری، (1386 - 1394)، "آمارهای ارائه شده  www.cao.ir. بخش داده­ها و اطلاعات آماری سایت هواپیمایی کشوری.
 
- سایت بانک جهانی WDI، آمارهای هوایی، جمعیت و اقتصادی بانک جهانی­.
 
- سید کفائی، م. و کبیری راد، س­.، (شهریور 1377)، "برآورد تابع تقاضای حمل و نقل هوایی مسافر در پروازهای داخلی یکسر تهران ".
 
- سیدشیرین‌بخش، ش.، جعفری صمیمی­، الف.، سیدنجیبی­، ح.، (1377)، "بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای مسافرت‌های هوایی و برآورد تابع تقاضای آن­"­.
 
- ضرابی، الف، محمدی، ج.، و سقایی، م، (1388­)،
"چالش­های صنعت حمل و نقل هوایی ایران (­مطالعه موردی ترافیک هوایی اصفهان)­"، گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، ص.20.
 
- محمدی، ت­.، جهانگرد، الف.، و علی آبادی، م­.، (1390)­، "بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای مسافرت هوایی بین المللی از ایران مطالعه موردی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)".
 
- مرکز آمار ایران، (1393)،  اطلاعات سری زمانی و بخش حسابهای ملی.
 
- نریمانی، الف.، (1390)،" اقتصاد سنجی کاربردی"، انتشارات ناقوس.
 
-“Exchange rates and aviation”­: IATA report.pages: pp.5.
 
-(2015), “Federal Aviation Adminstration, FAA. Aerospace forecast”. pp. 134.
 
-BCG/FOCUS: (2006), “Underestanding the demand for air travel: How to compete more effectively” .meeting the new challenges of the airline industry.
 
-BRIDA, G ., LANZILOTTA, B­., BRINDIS, M. & RODRIGUES, S. (2014),
“­Long- run relationship between economic growth and passenger air transport in mexico”.pp.16.
 
- O. Ba, A., Y. Abed, S. & M. Jasimuddin, J.
(2000), “­The determinants of domestic air travel demand in the kingdom of Saudi Arabi”, journal of air transportation world wide. KingAbdulaziz University, Aviation Institute, University of Nebraska at Omaha.
 
-ERRAITAB, E., HEFNAOUI, A & MOUTMIHI, M., (2016), “­A Cointegration analysis of air travel demand : The case of international air travel demand between Marocco and European union” ,  Hassan II university , factulty of Economic , legal and social, pp.104-120.
 
-Hamidi, N., Rezaii  Niareki, F. & Madrekian, H., “Study of the effective factors influencing the decision – making process of Iranian air travelers in their choice of airline for domestic flights”, department of management, Islamic azad university Qazvin branch, iran . Technical journal of engineering and applied science .www.tjeas.com. )2013(, Tjeas journal-2013-s/3792-3798, (in persian).
 
-IATA: (2015), “Air passenger forecast shows dip in long-term demand”.
 
 -IATA: (2015), “Demand for Air travel in 2015 surges to strongest result in five years
(4 february 2016)”:IATA press release No:4.
 
-IATA: (2009), “Economic Briefing Air Freight Timely”. indicator of economic turning point.
 
-IATA: OXLEY, D., CHAITAN, J., (2013),
“­Chapter 1.4: Global Air passenger markets: Riding out periods of Turbulence” .International Air Transport Association­.
 
-JUNGHO, B. (2013), “Proceedings of the 54th annual transportation” research forum., www.trforum.org.wookchi jun. university of Hawaii monoa, university of Alaska Fairbanks. Pp. 9.
 
-KOPSCH, F., (2015), “A Demand model for domestic air travel in Sweden”, KTH- Royal institute of technology CTS- CENTRE for transport studies, pp. 19.
 
- Mousavi, S. M. H. &Iran Nejad, Parvizi, M., Tehran, (2015), “Iran International Research Journal Of Management Science”., REVIEW ARTICLE: “Investigating factors affecting on market share of air passenger in air paths and presenting amodel of  case study in iran airline passenger companies”. department of management and economics, science and research branch, islamic azad university . vol, 3(2), pp.35-42.
 
- Prepared For IATA. Prepared by Intervistas consulting inc, (2007), “Estimating Air Travel Demand Elasticities” , final report. Strategic Transportation and tourism solutions.pp.58.
 
-Smyth, M., Pearce, B. “in Travel demand”, IATA .
 
-Solomon, T., (­2014), “Multivariate time series Analysis of Ethiopian international air travel demand”, addis ababa university graduate studies programme department of statistics.
 
-Visit www.national archives gov.uk/open government-licence/“ Re-estimating the national air passenger demand model”, (2011), university of westminister .