ارزیابی تاثیر افزودنی ریزدانه‌های سرباره فولاد و سنگ کوهی به‌عنوان جایگزین فیلر در مخلوط آسفالتی متخلخل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل، ایران

3 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

از آنجایی که حفظ ایمنی و کیفیت راه از مهم­ترین فاکتور ها در ساخت و طراحی روسازی جاده است، استفاده از آسفالت متخلخل به­عنوان مدلی از روسازی هدایت کننده آب این امکان را می دهد تا در شرایط بارندگی، ایمنی جاده حفظ شود و خطرات ناشی از شرایط نامناسب جوی تا حدود زیادی کاهش یابد. با توجه به مدل ساخت روسازی آسفالت متخلخل، توجه به کیفیت و دوام آن از مسائل مهم در طراحی این نوع از مخلوط های آسفالتی است. کارشناسان و محققین، بکارگیری مصالح نوین و افزودنی­ها را جهت بهبود علمکرد آسفالت متخلخل پیشنهاد نموده اند. یکی از این مصالح که در  ساخت آسفالت­های گرم متداول مورد توجه قرار گرفته است، ضایعاتی به نام سرباره فولاد بوده که نتیجه  مثبت آن در عملکرد مخلوط آسفالت گرم مشخص شده است. در این تحقیق جهت بررسی دقیق­تر، استفاده از ریزدانه­های سرباره به عنوان فیلر در آسفالت متخلخل با ریزدانه­های سنگ کوهی مقایسه شده است.­ نتایج حاصل از انجام آزمایشات عملکردی نظیر کانتابرو و حساسیات رطوبتی (لاتمن) مشخص نمود که بکارگیری سرباره فولاد بعنوان فیلر نه­تنها بهبودی در عملکرد مخلوط آسفالت متخلخل را به­همراه نداشته است بلکه کاهش خواص عملکردی را نیز منتج شده است. همچنین در این پژوهش ضمن بررسی دلایل نتایج کسب شده پیشنهادهایی جهت بهبود عملکرد آسفالت متخلخل سرباره ای ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


- پیروزبخت، ن.(١٣٧٤)،­" نگرشی بر وضعیت قراضه­های آهنی و استاندارد آنها در ایران"، سمینار سالیانه جامعه ریخته گران ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران.
- زارعی، پ. ملکی، م. و الیاسی، م. (1394)، " بررسی خصوصیات آسفالت گرم در نوع فیلر استفاده شده"، اولین کنگره علمی پژوهشی افق­های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، ۹ تا ۱۰ مهر ۱۳۹۴، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
- سوداگری، ج.، حسنی، الف. و معافی مدنی، ر. (1384)، "تعیین مقاومت لغزشی رویه­های آسفالتی متخلخل، استخوان بندی سنگدانه­ای و بتن آسفالتی"­، فصلنامه مهندسی حمل و نقل ، دوره دوم، شماره4.
- طباطبایی، ن. و اسماعیلی، الف. (1382)، "ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط­های آسفالتی ساخته شده از سرباره کلوخه­ای"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
- فخری، م.، احمدی، الف.، علی نسب، ر. و کریمی گوغری، م. (1396)، "بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره‌ای"، پژوهشنامه مهندسی  حمل و نقل، دوره 14، شماره 2، ص. 227-238.
- منصوریان، الف.، جایروند، ک. و فخری، م. (1395)، "بررسی عملکرد میدانی آسفالت متخلخل حاوی الیاف سلولزی و قیر پلیمری"، فصلنامه جاده، دوره 24، شماره 86، ص. 69-80.
- نشریه 384-1، (1394)، "دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل"، وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
- Ahmedzade, P. & Sengoz, B. (2008), “Evaluation of Steel Slag Coarse Aggregate in Hot Mix Asphalt Concrete”, Journal of Hazardous Materials, No. 165, pp. 300–305.
- Bonnot, J. (1997), “French Experiences of Porous Asphalt”, Proceedings of European conference on porous asphalt
- Blast Furnace Slag-User Guideline-Asphalt Concrete,www.tfhrc.gov/hnr20/recycle/waste/bfs2.htm.
- Cooley, L., Brown, E., & Watson, D. (2013), “Evaluation of Open-Graded Friction Course Mixtures Containing Cellulose Fibers”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1723, pp.19-25.
- Esmaeili Kalalagh, A., Marandi, S.M. & Safapour, P. (2005), “Technical Effects of Air Cooled Blast Furnace Slag on Asphalt Mixtures”, Transportation Research Journal, No. 2, pp. 199–206.
- Hassan, H.F., & Al-Jabri, K. (2010), “Laboratory Evaluation of Hot-Mix Asphalt Concrete Containing Copper Slag Aggregate”, Journal of materials in civil engineering, 23(6), pp.879-885.
- Isenring, T. & Kofter, H. (1990), “Experience with Porous Asphalt in Switzerland”, TRR, No. 1265, pp. 41-53.
- Lee, A.R. (1974), “Blast Furnace and Steel Slag”, Production properties and uses, Edward Arnold Ltd, London.
- Litzka, J. (2002), “Austrian Experiences with Winter Maintenance on Porous Asphalt”, Proceedings of the 9th international conference on asphalt pavements, Copenhagen, Denmark.
- Mallick, R., Kandhal, P., Cooley, L.A., & Watson, D. (2001), “Design Construction and Performance of New-Generation Open-Graded Friction Courses”, Asphalt Paving Technology, 69, pp.391-423.
- Pasetto, M. & Baldo, N. (2011), “Mix Design and Performance Analysis of Asphalt Concretes with Electric Arc Furnace Slag”, Construction and Building Materials No. 25, pp. 3458–3468.
- Perez-Jimenez, F.E., & Gordillo, J. (1990), “Optimization of Porous Mixes Through the Use of Special Binders", Transportation Research Record 1265, TRB, National Research Council, Washington D. C.
- Shen, D.H, Wu, C.M. & Du, J.C. (2009), “Laboratory Investigation of Basic Oxygen Furnace Slag for Substitution of Aggregate in Porous Asphalt Mixture”, Construction and Building Materials, 23(1), pp.453–461.
- Solomon, C. (1991), “Slag-Iron and Steel”, Bu Mines Mineral Yearbook, 1.
- Word Health Organization, "Road Safety Note Accident", A Brochure For World Health Day, 7 April.
- Wu, S., Xue, Y., Ye, Q. & Chen, Y. (2015), “Utilization of Steel Slag as Aggregates for Stone Mastic Asphalt (SMA) Mixtures”, Building and Environment, Vol. 42, Issue 7, pp.2580-25