بررسی آزمایشگاهی زیرسازی و رویه‌سازی محوطه‌های با گذر عابرین پیاده

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی مدیریت ساخت، بخشداری پیشوا، ورامین، تهران، ایران

چکیده

پیاده‌روها جزئی از شبکه جابه جایی شهری هستند،ولی ایمنی وبهسازی این شبکه در مقایسه با گسترش سیستمهای حمل ونقل موتوری کمتر مورد توجه محققین، و تصمیم‌گیران شهری قرار گرفته است.کم توجهی به پیاده­روها باعث ناکارآمدی آنها باعث افزایش حوادث عابرین پیاده وکاهش بهره‌وری می گردد،شناخت مسائل ژئوتکنیکی بستر و انتخاب مصالح مناسب مشکلات ثانویه‌ای در وقوع خرابی‌های سطحی رویه در این فضاها محدود می‌نماید.روش تحقیق انتخاب شده بر پایه مطالعات مروری و کتابخانه ای و بازدیدهای میدانی از ناحیه مورد بررسی است. در مطالعه موردی پیاده‌رو ومحوطه‌سازی بوستان روستایی مورد توجه قرارگرفت وآزمایشهای شناسایی خاک‌بستر و تعیین خواص خمیری و تراکم انجام گرفت. در نهایت ضمن پیشنهاد مقطع مناسب رویه‌سازی براساس دستورالعملهای فنی، برای تامین مقاومت لایه زیرین دو گزینه تامین دانه‌بندی مناسب و تامین مقاومت به کمک افزودنی آهک مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که اضافه‌کردن مصالح سنگدانه‌ای به علت آسیب کمتر به محیط زیست مناسبترو از نظر اقتصادی نیز به طور متوسط %12  ارزان‌تر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


-تقدیری، ه، نوشین، م.، (1395)، "بررسی جایگزینی سنگ
فرش­های سنگی به جای سنگ فرش­های بتنی در پیاده­روها و معابر"، پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند.
-  خبیری، م. و مرادی، م.، (1394)، "بررسی رفتار عابرین پیاده در مواجهه با تسهیلات ترافیکی معابر شهری به کمک داده‌های مشاهده‌ای مطالعه موردی، مرکزشهریزد"، هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری- راهبردهای توسعه شهری دانشگاه فردوسی و شهرداری مشهد، ص. 12.
-   رادگهر، ا.، موتمنی،ن.، (۱۳۹۴)، "تثبیت خاک محوطه عملیاتی اکتشاف و حفاری و جادهای دسترسی با استفاده از نانو پلیمرها"، سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، اروپا، اوکراین، مرکز پژوهشی زمین کاو، انجمن علوم مهندسی لندن.
-  رحیم‌اف،ک. و ذوقی،ب. (1395)، "طراحی سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری پیاده‌روها با هدف ارتقای ایمنی عابرین پیاده"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ص.12.
سرخیلی، ا. خانی‌زاده، م. و غلامی، ا.، (1394)، "تحلیل و ارزیابی کیفیت پیاده راه­های شهری با تاکید بر آسایش عابرین پیاده (نمونه موردی: پیاده‌راه حافظیه شیراز)"، فصلنامه جاده، مقاله 1، دوره 23، شماره 84، پاییز 1394، ص. 139-154.
- شوارای عالی فنی شهرداری تهران، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، (1394)، "مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده‌روسازی"، شماره سند60-80-6، ویرایش دوم، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران. ص.81.
-   فخریان، ش.، و عزیزپور، م.، (1384)، "مزایا و معایب اجرای آسفالت قیری و موزاییک فرش و بررسی جایگزینی آسفالت دکوراتیو به جای آنها در پیاده‌راه­ها"، دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی.
- محمودی­، س. ر.، شهری، ر.، (1396)، "مقایسه و بررسی جزئیات اجرای جدول گذاری"، پیاده­روها در معابر شهری و لزوم هدایت آبهای سطحی در شهرستان خوی"، مجله نخبگان علوم و مهندسی‌جلد2­، شماره 6، ص.180-167.
- ملکی، س.، تقی‌زاده، الف.، (1389)، "استفاده از آسفالت متخلخل (سیستم پیاده‌رو نفوذپذیر) روش نوینی در مدیریت رواناب­های سطحی شهری"، اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری، تهران.
- میرسپاسی، ع.، (1394)، "آسفالت دکوراتیو نقشینه شرکت نقش رنگ ‌پایا پوشش"، تأییدیه و مجوز همکاری از بنیاد نخبگان استان مازندران و پارک علم‌ و فناوری گیلان   rahfarsh.blog.ir/page/about-me.
- وزارت راه وشهرسازی، سازمان مدیریت وبرنامه و بودجه (1391)، "آئین­نامه روسازی راه‌های آسفالتی ایران، انتشارات سازمان مدیرت و برنامه و بودجه، نشریه 240، ص.234.
-Choi, J. J., & Lee, K. H. (2013), Performance of Sidewalk Pavement Containing Waste-Wood Chips, Journal of Testing and Evaluation, 42(1), pp.151-161.
-Choi, J. J., & Song, J. W. (2011), "Basic study on the characteristics of wooden sidewalk pavement material using wood waste chip". Journal of the Korean Society of Civil Engineers, p.31.
-Hamilton, W. D. (1984), "Sidewalk, curb-breaking tree roots m­anagement to minimize existing pavement problems by tree roots. Arboricultural Journal, 8(3), pp.223-233.
-Oliver-Solà, J., Josa, A., Rieradevall, J., & Gabarrell, X. (2009), “Environmental optimization of concrete sidewalks in urban areas. The International Journal of Life Cycle Assessment”, 14(4), pp.302-312.
-Polley, C., Cramer, S. M., & Cruz, R. V. D. L. (1998), “Potential for using waste glass in Portland cement concrete, Journal of materials in Civil Engineering”, 10(4), pp.210-219.
-Wang, D. C., Wang, L. C., Cheng, K. Y., & Lin, J. D. (2010). “Benefit analysis of permeable pavement on sidewalks. International Journal of Pavement Research and Technology”, 3(4), pp.207-215.