دوره و شماره: دوره 23، شماره 84، مهر 1394 
ارزیابی شاخص‌های حمل و نقل و ارتباطات استانهای ایران

صفحه 179-188

یعقوب کمائی زاده؛ ابوالفضل شعبانی؛ غلامرضا سروشان؛ مسعود اسدی


راهکارهای کاهش اثرات محیط‌زیستی جاده‌های جنگلی

صفحه 189-200

آیدین پارساخو؛ محسن مصطفی؛ مجید لطفعلیان