بررسی تاثیر پدیده‌ی کربناسیون بر مشخصات فنی روسازی بتن غلتکی (RCCP)

نویسنده

دانشجوی دکتری عمران - مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

چکیده

بتن غلتکی در دو زمینه کاملاً مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد. اولین زمینه کاربرد بتن غلتکی در سد­سازی و دومین زمینه کاربرد آن در روسازی راه می باشد. یکی از پارامترهای مهم که امروزه در بحث اجرای انواع سازه­های بتنی مورد توجه است، مسئله­ی دوام آن می­باشد. طراحان سازه‌های بتنی بیشتر به مشخصات مقاومتی این ماده توجه دارند درحالی که خرابی زودرس سازه‌های بتنی در مواردی که مشخصات مقاومت نیز رعایت شده درس­های ارزشمندی را در مورد کنترل عامل­های موثر در عدم دوام سازه‌های بتنی به ما می‌دهند. با توجه به استفاده بتن غلتکی روسازی در نواحی مختلف با شرایط گوناگون محیطی بررسی پارامترهای دوام بسیار حائز اهمیت می­باشد، لذا هدف اصلی در این تحقیق بررسی اثر پدیده کربناسیون در بتن غلتکی روسازی می­باشد. در این تحقیق بتن غلتکی با نسبت آب به سیمان ثابت 32/0 در عیارهای 270، 300، 330 و 350 ساخته شده و آزمایشات مقاومت فشاری، جذب مویینگی، مقاومت الکتریکی در سنین 7، 28 و 90 روز انجام شده است. در نهایت نتایج حاکی از آن است که افزایش عیارسیمان پارامترهای دوامی را بهبود بخشیده است. همچنین وقوع پدیده کربناتاسیون تاثیر بسزایی در عملکرد فیزیکی و دوامی بتن غلتکی ایجاد ننموده است. در نتیجه می­توان گفت استفاده از بتن غلتکی روسازی در محیط شهری که پدیده کربناسیون در آن محتمل­تر است، بلامانع است.
 

کلیدواژه‌ها


-اکبری، د.ع. و رضایی. ع.، (1389)، "بررسی اثر کربناتاسیون در میزان نفوذ یون کلرید در بتن­های حاوی دوده سیلیس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-"تعیین مقاومت فشاری آزمونه‏های بتن: استاندارد 3206"،
(1381)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
-Hilsdorf, H. and J. Kropp, (2004), "Performance criteria for concrete durability". Vol. 12. CRC Press.
-Mehta, P.K., (1986), "Concrete, Structure, properties and materials".
-Chi, J.M., Huang, R., & Yang, C. C, (2002), "Effects of carbonation on mechanical properties and durability of concrete using accelerated testing method".
-Jiang, L., B. Lin, and Y. Cai, (2000), "A model for predicting carbonation of high-volume fly ash concrete. Cement and Concrete Research, 2000. 30(5): pp. 699-702.
-Papadakis, V., M. Fardis, and C. Vayenas, (1992), "Effect of composition, environmental factors and cement-lime mortar coating on concrete carbonation". Materials and Structures, 25(5): pp. 293-304.
-Kurtis, K.E., & Monteiro, P. J, (1999), "Analysis of durability of advanced cementitious materials for rigid pavement construction in California".
-Papadakis, V.G., C.G. (1991), "Vayenas, and M.N. Fardis, Fundamental modeling and experimental investigation of concrete carbonation". ACI materials journal,
pp
. 88(4).
-Browner, R.D., (1982), "Design prediction of the life for reinforced concrete in marine and other chloride environments".
-COMMIITEE, A., 325 (1995), "State-of-the-Art Report on Roller-Compacted Concrete Pavements", ACI: pp. 325-95.
-ASTM, ASTM C1176 / C1176M - 13, (2013), "Standard Practice for Making Roller-Compacted Concrete in Cylinder Molds Using a Vibrating Table". ASTM International, West Conshohocken, PA.
-Standard Test Method for Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic Cement Concretes. ASTM C, (1585).
-Florida Method of Test for Concrete Resistivity as an Electrical Indicator of its Permeability. FM 5-578.