بررسی تاثیر افزودنی نانوآهک بر مدول سختی آسفالت سرد بازیافتی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

چکیده

مسائل زیست محیطی به یکی از مهمترین چالش­های دنیای امروز بدل شده است. فرایند تولید و تراکم آسفالت گرم به دلیل مصرف زیاد سوختهای فسیلی و تولید آلودگی­های مربوطه به یک صنعت پرهزینه تبدیل شده، جهت حل این معضل، راه­های گوناگونی پیشنهاد شده که یکی از آن­ها استفاده از آسفالت سرد بازیافتی است.  در ساخت آسفالت بازیافتی استفاده از یک فیلر مانند سیمان ضروری است. تولید سیمان مستلزم ایجاد آلاینده­های گلخانه­ای است. به منظور کاهش این آثار مخرب و نیز به منظور بهبود خواص مکانیکی آسفالت بازیافتی می­توان از مواد افزودنی دیگری به جای سیمان در این نوع آسفالت استفاده کرد. دراین پژوهش با افزودن نانوآهک به امولسیون قیر به جای سیمان در آسفالت بازیافتی، جهت بهبود خواص خستگی آسفالت استفاده شده است.روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت مقایسه­ای و بر اساس نمودارهای بدست آمده از آزمایشهای تجربی خواهد بود. در این پژوهش تنش کششی، کرنش کششی، و مدول سختی نمونه آسفالتی توسط آزمایش خمش چهار نقطه ای با ساخت تیرچه خمشی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مقایسه میان مدول سختی دینامیکی برای نمونه­های با درصد وزنی مواد افزودنی متفاوت نشان می­دهد مدول سختی نمونه آسفالتی با افزودن نانو آهک بهبود می­یابد. میانگین مدول سختی برای نمونه دارای 2.5 درصد وزنی نانوآهک بیشترین و برای حالت بدون نانوآهک، کمترین مقدار را داراست.
 
 

کلیدواژه‌ها


- محمدزاده مقدم، م.­، (1391)، "بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلیپروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد باامولسیون قیر"، نهمین کنگره بین­المللی مهندسی­عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان.
-صادقیان، م. و کاووسی، الف.، (­1393)­، "بررسی معیار
دانه­بندی در مخلوط حاوی مصالح آسفالت بازیافتی و سیمان در استانداردهای مختلف دنیا"، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران.
-نجار، ش. و میراشرف، س.س.، (1395)­، "ارزیابی مقاومتی آسفالت بازیافتی با استفاده از مخلوط سیمان، آهک، ماسه و فیلر"، دومین کنفرانس بین­المللی یافته­های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران.
-Al-Balbissi, A., and Little, D.N., (2002), “Effect of Fracture Healing on Laboratory-to-Field Shift Factor”, Transportation Research Record 1286, Transportation Research Board, Washington, DC,
pp. 173-183.
-Al-Qadi, I., and Nassar, W.N., (2003), “Fatigue Shift Factors to Predict HMA Performance”, International Journal of Pavement Engineering, 4:2, 1 June: pp.69-76.
-Anderson, R. M., Baumgardner, G., May, R. and Reinke, G. (2008), “Engineering properties, emissions, and field performance of warm mix asphalt technology”. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Interim Report, pp. 9-47.
-DiVito, J. A. and Morris, G. R. (1982), “Silane pretreatment of mineral aggregate to prevent stripping in flexible pavements”. Arizona Transport. Res. Center, Arizona State Univ., Tempe, AZ.
-Dukatz, E. L. (1989), “Aggregate properties related to pavement performance”. Proc. of the Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 58.
-Hefer, A. W., Little, D. N. and Lytton, R. L. (2005), “A synthesis of theories and mechanisms of bitumen-aggregate adhesion including recent advances in quantifying the effects of water (with discussion)”. J. Assoc. Asphalt Paving Technol., Vol. 74.
Hesami, S., Ameri, M., Goli, H. and Akbari, A. (2015), “Laboratory investigation of moisture susceptibility of warm-mix asphalt mixtures containing steel slag aggregates”. Int. J. Pavement Eng. 16(8): pp.745-759.
Houang Y., (2004), ”Material Characterization and Performance Properties of Superpave Mixtures”, North Carolina State University,
Huang, S. C., Robertson, R. E., Branthaver, J. F. and Claine Petersen, J. (2005), “Impact of lime modification of asphalt and freeze–thaw cycling on the asphalt–aggregate interaction and moisture resistance to moisture damage”. J. Mater. Civil Eng. 17(6): pp.711-718.
-Hurley, G. C. and Prowell, B. D. (2005), “Evaluation of Sasobit® for Use in Warm Mix Asphalt”. NCAT Report, 05-06, Auburn Univ., Auburn, AL.
-Kandhal, P. S. (1992), “Moisture Susceptibility of HMA Mixes: Identification of Problem and Recommended Solutions”. NCAT No. 92-1, Auburn Univ., Auburn, AL.
-Kandhal, P. S. and Parker, F. (1998), “Aggregate tests related to asphalt concrete performance in pavements”. NCHRP Project 4-19, Transport. Res. Board.
-Khodaii, A., Haghshenas, H. F. and Kazemi Tehrani, H. (2012), “Effect of grading and lime content on HMA stripping using statistical methodology”. Constr. Build. Mater. 34: 131-135.
-Kim, Y., Little, D.N., and Lytton, R.L., (2003), “Fatigue and Healing Characterization of Asphalt Mixtures”, Journal of Materials in Civil Engineering, January/February: pp.75-83.
-Pais, J., Pereira, P., Picado- Santos, L., (2002),  “Variability of Laboratory Fatigue Life of Asphalt Mixes Using Four Point Bending Test Results”, IJP Volume 1, Number 2, May.
-Sangsefidi, E., Ziari, H. and Mansourkhaki, A. (2014), “The effect of aggregate gradation on creep and moisture susceptibility performance of warm mix asphalt”. Int. J. Pavement Eng. 15(2): pp.133-141.
-Xiao, F., Zhao, W., Gandhi, T. and Amirkhanian, S. (2010), “Influence of antistripping additives on moisture susceptibility of warm mix asphalt mixtures”. J. Mater. Civil Eng. 22(10):
pp.1047-1055.
-Zaniewski, J. and Viswanathan, A. G. (2006), “Investigation of moisture sensitivity of hot mix asphalt concrete”. Report Submitted to West Virginia Division of Highways.