نویسنده = سید محمد حسین دهناد
بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر انتخاب شیوه حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی، شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/road.2023.350513.2067

سجاد عبدی شیجانی؛ سجاد علیزاده؛ سید محمد حسین دهناد


افزایش سهم استفاده از دوچرخه در سفرهای روزانه شهری با انتخاب سامانه دوچرخه اشتراکی مناسب (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.411463.2191

سجاد عبدی شیجانی؛ سید محمد حسین دهناد؛ علی ریاضی


بررسی و تحلیل سامانه‌های الکترونیکی جمع‌آوری عوارض (ETC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/road.2024.419861.2210

حسین زنجیرانی؛ عطیه فراهانی؛ سید محمد حسین دهناد؛ ابوالفضل یزدی