نویسنده = فرهاد حدادی
ارزیابی رفتار رانندگان در دور برگردان های پیشرفته یک جهته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

حمید خلیلی؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی


بررسی تأثیر اجرای طرح‌های ترافیکی بر میزان تخلفات و تصادفات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/road.2024.411211.2190

شهاب حسن پور؛ بهزاد درآینده؛ فرهاد حدادی