بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های بازاریابی پویا بر ایجاد مزیت رقابتی در شرکت های هواپیمایی فعال در صنعت حمل ‌و نقل هوایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد‌، موسسه آموزش عالی سهروردی، قزوین، ایران

10.22034/road.2021.298880.1974

چکیده

هدف از بررسی این پژوهش بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت های بازاریابی پویا بر مزیت رقابتی در شرکت های هواپیمایی فعال در صنعت حمل ‌و نقل هوایی کشور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری است. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، معاونین و برخی از کارکنان شرکت های هواپیمایی فعال در صنعت حمل ‌و نقل هوایی کشور به تعداد 400 نفر می باشد. حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای، 196 نفر بدست آمد. ابزار این پژوهش پرسشنامه می باشد و برای روایی پژوهش پرسشنامه تهیه شده را در اختیار خبرگان و اساتید دانشگاهی قرار داده شد و پس از اعمال نظرات آنها و تایید نهایی مبنای کار قرار گرفت. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل معادلات ساختاری و کواریانس، با استفاده از نرم افزار smart PLS استفاده شد. در این پژوهش 7 فرضیه مورد تحلیل قرار گرفت که همه فرضیات تایید شدند به عبارت دیگر فرضیه اصلی تاثیر سرمایه انسانی و قابلیت های بازاریابی پویا بر ایجاد مزیت رقابتی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


-برزو، م.، (1399) ، "بررسی رابطه بین سرمایه­های نامشهود سازمان و عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجیگری قابلیت­های بازاریابی"، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی.
-جوانمرد، ح. و محمدیان، ف.، (1398)، "شاخص­های مؤثر در سنجش سرمایه انسانی"، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال دوم،
شماره 1، ص.67-86.
-خیاطی، ح.، (1397)، "رابطه قابلیت­های بازاریابی، استراتژی­های رقابتی، مزیت رقابتی و عملکرد صادرات، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
-راسخی، س.، (1387)، "مزیت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری"، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 28.
-راغب، ا.، (1398)، "تأثیر عوامل موثر بر تولید پاک در ایجاد مزیت­های رقابتی پایدار در صادرات و اثر بخشی آن بر عملکرد صادراتی از طریق متغیر قابلیت­های بازاریابی (مطالعه موردی: پتروشیمی بندر امام)"، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
-سپهوند، ر. وحدتی، ح. اسماعیلی م.ر. و رحیمی­­اقدام، ص.، (­1395­)، "طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایه انسانی در صنعت بیمه"، پژوهش­های مطالعات منابع انسانی، دوره هشتم، شماره 1­،
ص. 179 - 208 – 414.
-صفری، م. و همکاران، (1398)، "تجزیه و تحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی"، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، شماره 8،
ص. 175-202.
-فروزنده کیا، س.، (1396)، "نقش سرمایه انسانی در کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی:شرکت داروسازی سیناژن)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
-فیض، د.، نعمتی، م.ع.، جبلی جوان، ا. و زنگیان، س.، (1391)، "تاثیر قابلیت­های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت­های کوچک و متوسا کارآفرین (­مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)"، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان، ص. 28 - 19 .
-قاضی­زاده، م.، (1390)، "بررسی و مطالعه اثر قابلیت های بازاریابی و تنوع بخشی بر عملکرد مالی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده­ها"، بانک مقالات بازاریابی ایران.
-قائدی، ر.، (1399)، "تاثیر قابلیت‌های بازاریابی و بازارگرایی بر مزیت رقابتی با درنظر داشتن نقش نوآوری بازاریابی (مورد مطالعه: شرکت‌های منتخب خدمات مسافرتی و گردشگری در تهران)"­، کارشناسی ارشد، دانشگاه البرز.
-محمدی، ی. (1390)، "ارایه راهکارهایی جهت افزایش فروش بیمه­های مسئولیت"، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-معصومی، ع.، (1390)، "بررسی تأییر سرمایه انسانی بر رقابت­پذیر­شدن بانک"، پژوهشنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی، سال اول، شماره 2، ص. 127-156.
-مهری، ع. و حسینی، س.ح.، (1395)،"طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران"، پژوهش­های مدیریت در ایران، ماره 2، ص. 189-212.
-Barney, J., Wright, M., & Ketchen, D., (2011), “The Resource-based View of the Frim: Ten Years after 1991”, Journal of Management, 27, Pergamon, pp. 641-625
-Day, G. S., (2011), “Closing the marketing capabilities gap”, Journal of marketing, 75(4), pp.183-195.
-Elsharnouby, H., Elbanna, S., (2021), “Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector”, Tourism Management, 82, pp. 104184.
-Edvinsson, L. & Malone, M. S., (2007), “Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower”, New York. NY: Harper Business.
-Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H., (2019), “Market orientation, marketing capabilities”.
-NeliA. Morgan, Doglas W. Vorhies, Charlotte Hmoson, (2019), “Market orientation, Marketing Capabilities, and frim performance”, Strategic Management Journal, 30, 8, pp.909- 920.
-Ocass, A &,. Julian, C., (2013), “Examinig and environmental influnces on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters”, European Journal lof Marketing,
pp.366- 384.
-Salman Taie, E., (2014), “The Effect of Intellectual Capital Management on Organizational Competitive Advantage in Egyptian Hospitals”, International Journal of Business.
-Sang, M., Benedetto, A. D., &nason, R. W., (2017), “capabilities and financial performance: the moderating effect of strategic type” Journal of the academy of marketing science, 35, pp.18-34.
-Shuler R, Jackson SHR, (2011), “Issues and activities in mergers and acquisitions”, Euro Management Journal, pp.239-53.
-Stewart, T., (2007), Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, New York: Doubleday/Currency.
-Wang, H, ko, E, wood side, A, yu, J., (2020), “SNS marketing activities as a sustainable competitive advantage and traditional market equity”, Available online 17 June.