مقایسه زمان تأخیر در تقاطعات SPUI و Jug handle (مطالعه موردی: تقاطع تختی شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تقاطعات از مهم­ترین عناصر شبکه حمل‌ونقل شهری محسوب می­شوند. انتخاب نوع تقاطع کمک شایانی به کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی می­کند. تقاطع‌های هم‌سطح اشباع در ابتدا سعی می‌شود با ارائه راهکارهای ساده و معمول ساماندهی شوند اما چنانچه این راهکارها کافی نباشند غیر­ هم‌سطح کردن تقاطع گزینه مناسبی می­باشد. تقاطع تک نقطه‌ای درون‌شهری (SPUI) به دلیل اشغال فضای کمتری از حریم راه نسبت به سایر تقاطعات غیر هم‌سطح در طراحی‌های درون‌شهری یکی از گزینه‌های مناسب برای تقاطعات با حجم ترافیک بالا می­باشد. تقاطعات دسته­پارچی (jughandle) نیز گزینه مناسبی برای روان کردن ترافیک مربوط به گردش‌به‌چپ در تقاطعات هم‌سطح می­باشند که ازنظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه هستند. در این مطالعه، بامطالعه موردی بر روی تقاطعی در شهر اصفهان و مدل­سازی این تقاطع در نرم­افزار Aimsun، به مقایسه عملکرد تقاطعات تک نقطه­ای درون‌شهری و تقاطع غیر هم‌سطح ساده و دسته­پارچی پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از آن است که تقاطعات دسته پارچی و تک نقطه­ای درون‌شهری به ترتیب 40% و80% از زمان تأخیر مسافرین را کاهش می­دهند. هم‌چنین تقاطعات دسته پارچی گزینه­های اقتصادی و ایمنی برای بهبود وضعیت تقاطعات پر­ترافیک می­باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها


نریمانی، گ.، (1384)، "­طرح­هندسی­راه­"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،
-Haas, C. P., (2001), "Assessing developments using AIMSUN". Paper presented at the Institution of Professional Engineers New Zealand. Annual conference.
-Hildebrand, T. E., (2007), "Unconventional intersection designs for improving through traffic along the arterial road".
-"Intersection Control Evaluation", (2013), Retrieved from
-Jagannathan, R., Gimbel, M., Bared, J., Hughes, W., Persaud, B., & Lyon, C. (2006). Safety comparison of New Jersey jug handle intersections and conventional intersections. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board (1953), pp.187-200.
-Wang, X., Abdel-Aty, M., Nevarez, A., & Santos, J. (2008), "Investigation of safety influence area for four-legged signalized intersections: nationwide survey and empirical inquiry". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board(2083), pp.86-95.
 -X. Wang, M. Abdel-Aty, A. Nevarez, and J. Santos, )2008(, "Investigation of safety influence area for four-legged signalized intersections: nationwide survey and empirical inquiry", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, no. 2083, pp. 86-95.