نویسنده = محمد رضا فتحی
طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه آهن قم مبتنی بر برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

محمد رضا فتحی؛ فخرالدین پیروزفر؛ رضا فتحی


ارائه الگویی جهت ارزیابی و انتخاب شبکه تأمین پایدار در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22034/road.2022.315315.1999

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ احد عرب؛ سمیه رضی محب سراج


بررسی نقش فعالیت‌های رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و واکنش مشتریان خطوط هوایی ماهان

دوره 31، شماره 115، تیر 1402، صفحه 239-252

10.22034/road.2022.315309.1998

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ علیرضا سالاری کوه فینی؛ سمیه رضی محب سراج


طراحی شبکه تداعی های برند از بیمه های پوشش دهنده مخاطرات و ریسک های حمل و نقل

دوره 31، شماره 114، فروردین 1402، صفحه 245-260

10.22034/road.2022.320106.2008

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ محسن ترابی؛ محمدرضا پارسائی آذر


طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه‌آهن قم مبتنی بر برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی

دوره 28، شماره 104، مهر 1399، صفحه 151-164

محمد رضا فتحی؛ فخرالدین پیروزفر؛ رضا فتحی


ارایه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای جهت ارزیابی عملکرد شبکه حمل‌ و نقل ریلی

دوره 27، شماره 99، مرداد 1398، صفحه 95-106

محمد رضا فتحی؛ محمدحسن ملکی؛ زهره صفاری